Přeskočit na obsah

MK ČR — Dotační řízení v oblasti kinematografie a médií

Cílem dotačního řízení odboru médií a audiovize Ministerstva kultury je podpora projektů v oblastech české kinematografie a audiovize, které navazují na základní hodnotový řetězec oboru (vývoj — výroba – distribuce) a dále podpora rozvoje a propagace mediální tvorby.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 3. listopadu 2023 do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Zapsané spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, poskytující služby v oblasti kultury a dále právnické a fyzické osoby poskytující služby v oblasti kultury.

Typy podporovaných aktivit:

 • Prioritou dotačního řízení je zvyšování úrovně profesionálního prostředí v rámci oboru, dále zajištění pestrosti a kvality kinematografické a mediální nabídky a podpora přístupu k této nabídce zejména pro děti a mládež, sociálně ohrožené skupiny a obyvatele v regionech.
 • Dotace jsou poskytovány v těchto okruzích:
 • 1. FILMOVÉ A AUDIOVIZUÁLNÍ FESTIVALY A PŘEHLÍDKY
  • s podokruhy:
  • Mezinárodní filmový festival akreditovaný (FIAPF)
  • Velké filmové a audiovizuální festivaly a přehlídky
  • Střední a malé filmové a audiovizuální festivaly a přehlídky
  • Dotace je určena organizátorům festivalů a přehlídek zaměřených na prezentaci filmové a audiovizuální tvorby. Okruh je určen pouze projektům v oboru audiovize.
 • 2. INOVACE, ROZVOJ A PROFESIONALIZCE MÉDIÍ
  • Dotace je určena projektům médií nebo mediálních vydavatelství, zaměřeným na inovace a rozvoj médií, a projektům zaměřeným na podporu novinářek a novinářů (vč. mentoringu  a leadershipu) s cílem vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích Okruh je určen pouze projektům v oboru médií.
 • 3. PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
  • Dotace je určena organizátorům vzdělávacích programů šířících odborné znalosti z oboru médií, audiovize a práv duševního vlastnictví.
 • 4. ODBORNÉ KONFERENCE A SEMINÁŘE
  • Dotace je určena organizátorům oborových a odborných konferencí, seminářů a setkání.
 • 5. ODBORNÉ PUBLIKACE
  • s podokruhy
  • Odborná periodika
  • Neperiodické publikace
  • Informace z oblasti médií a audiovize
  •  Odborná periodika
  • Dotace je určena vydavatelům periodických publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti.
  • Neperiodické publikace
  • Dotace je určena vydavatelům publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti.
  • Informace z oblasti médií a audiovize
  • Dotace je určena na podporu projektů přispívajících k uchovávání a šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti – ročenky, databáze odborných informací, datové studie a analýzy.
 • 6. MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST, FILMOVÁ A AUDIOVIZUÁLNÍ VÝCHOVA
  • s podokruhy
  • Mediální gramotnost
  • Filmová a audiovizuální výchova
  • Mediální gramotnost
  • Dotace je určena na podporu projektů zaměřených na práci s informacemi, především na identifikaci dezinformací a fake news. Dále na porozumění médiím a mediální kultuře prostřednictvím osvojení a využití praktických dovedností a/nebo teoretických znalostí.
  • Filmová a audiovizuální výchova
  • Dotace je určena na podporu projektů zaměřených na porozumění filmu, filmovému dědictví i audiovizuální oblasti po teoretické i praktické stránce.
 • 7. PROPAGACE A POPULARIZACE MEDIÁLNÍ A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY
  • Dotace je určena na podporu propagace projektů v oblasti médií — přehlídky, soutěže, ceny, propagace mediální tvorby.  Dále na podporu projektů propagujících českou i zahraniční kinematografii a audiovizuální tvorbu, projektů, které přispívají ke zvyšování povědomí o kinematografii jako oboru u široké veřejnosti.
 • 8. DIVERZIFIKACE PROGRAMU KIN A PRÁCE S PUBLIKEM
  • Dotace je určena na podporu projektů práce s publikem a projektů diverzifikace – rozšiřování nabídky kin a aktivit kin včetně online či hybridních projektů. Okruh je určen pouze projektům v oboru audiovize.

Forma a výše podpory:

 • Dotace jsou poskytovány maximálně do výše 70 % rozpočtových kalkulovaných nákladů projektu. Dojde-li k úspoře finančních prostředků, má se za to, že došlo k úspoře prostředků státního rozpočtu, z toho vyplývá, že uspořené prostředky musí být příjemcem dotace vráceny MK.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být uskutečněn v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru