Přeskočit na obsah

MK ČR — Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II — podprogramu C

Cílem programu je podpora výkupů kulturních památek a předmětů, které jsou zásadním přínosem pro zhodnocení sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, dále historických mobiliářů hradů a zámků a specializovaných archivů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány do 31. 08. 2021.

Příjemce podpory:

 • Finanční prostředky se poskytují vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy, Národnímu památkovému ústavu a dalším subjektům hospodařícím se soubory kulturních památek veřejně přístupnými v památkových objektech.
 • Dále specializovaným archivům zřízeným příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury, které nejsou sbírkami muzejní povahy.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogramu C – výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu (ISO II/C)
 • Předmětem nákupu mohou být: 
  • a) předměty kulturní hodnoty ve smyslu zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobné předměty mimořádného významu,
  • předměty navržené k prohlášení za kulturní památku nebo národní kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb.,
  • předměty prohlášené za kulturní památku nebo národní kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., u nichž nedošlo k uplatnění předkupního práva státu podle § 13 zákona č. 20/1987 Sb., a jejichž získání je:
  • reakvizicí předmětu vydaného v restitučním řízení nebo rovnocennou náhradou předmětu vydaného v restitučním řízení,
  • zásadním zhodnocením sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří,
  • reakvizicí předmětu náležejícího k původním historickým mobiliářům hradů a zámků nebo rovnocennou náhradou předmětu k těmto mobiliářům prokazatelně náležejícího,
  • b) předměty povahy archiválií ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., které zároveň splňují kritéria předmětu kulturní hodnoty, jejichž získání je zásadním přínosem pro specializovaný archiv, zřízený podle § 51 citovaného zákona příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury.
  • c) objekty nebo jejich části, jejichž získání je zásadním přínosem do sbírek muzeí v přírodě nebo muzeí, které mají muzeum v přírodě jako svou  organizační složku.

Forma a výše podpory:

 • Finanční prostředky určené na zakoupení předmětu do sbírky muzejní povahy nebo k doplnění souborů historických mobiliářů ve vlastnictví České republiky a k zakoupení předmětů povahy archiválií do specializovaného archivu organizace v působnosti Ministerstva kultury mohou být poskytnuty do 100 % výše ceny předmětu.
 • Finanční prostředky státního rozpočtu určené na zakoupení předmětu do sbírky muzejní povahy nebo k doplnění souborů historických mobiliářů ve veřejně přístupných památkových objektech mohou být ostatním subjektům poskytnuty do 70 % ceny předmětu.

Specifika a omezení:

 • Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je význam, hodnota, kvalita a jedinečnost předmětu akvizice a průkaznost jeho původu.  Dále míra zhodnocení sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, míra zhodnocení historických mobiliářů hradů a zámků, míra zhodnocení a přínosu pro specializovaný archiv.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru