Přeskočit na obsah

MK ČR — Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – podprogramu A – zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami (ISO II/A)

Cílem výběrového dotačního řízení je podpora zabezpečení předmětů movitého kulturního dědictví.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí dotace v programu do 10. listopadu 2023.

Příjemce podpory:

 • Vlastníci předmětů movitého kulturního dědictví nebo jimi pověření správci těchto předmětů za předpokladu, že jsou zároveň vlastníky budovy, ve které mají být zabezpečovací systémy instalovány, nebo s ní hospodaří; v případě, že se jedná o budovu v nájmu, musí nájemní smlouva zajišťovat takovou dobu nájmu, která je nezbytná k řádnému využití a odpisu pořizovaného zabezpečovacího systému. 
  1. Národní památkový ústav a další státní příspěvkové organizace,
  2. příspěvkové organizace krajů a obcí, resp. obce a v odůvodněných případech kraje,
  3. registrované církve a náboženské společnosti ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
  4. vlastníci a správci sbírek zapsaných v CES, kteří zajišťují činnosti uvedené v § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  5. vlastníci a správci objektů, v nichž jsou uchovávány kulturní památky a národní kulturní památky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
  6. vlastníci a správci objektů, v nichž jsou uchovávány jiné předměty kulturní hodnoty mimořádného významu pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku.

Typy podporovaných projektů:

 • Okruhy:
  • Instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS),
  • instalace elektrické požární signalizace (EPS),
  • instalace hasicích systémů a zařízení,
  • instalace uzavřeného kamerového okruhu (CCTV),
  • připojení na systém centralizované ochrany Policie ČR (SCO PČR),
  • připojení na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru ČR (PCO HZS ČR),
  • instalace dalších signalizačních, regulačních a komunikačních systémů,
  • vybudování mechanických zábran,
  • modernizace instalovaných systémů,
  • nastavení opatření k prevenci a pořízení vybavení omezující rizika teroristického útoku,
  • zmírnění a odstraňování následků teroristického útoku.

Forma a výše podpory:

 • Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy určené na zabezpečení objektu, v němž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, které jsou majetkem České republiky, mohou být poskytnuty do 100 % výše celkových nákladů na pořízení zabezpečovacího systému nebo jeho zkvalitnění.
 • Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy určené na zabezpečení církevních objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví v majetku registrovaných církví a náboženských společností ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb., mohou být poskytnuty do 70 % celkových nákladů na pořízení zabezpečovacího systému nebo jeho zkvalitnění.
 • Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy určené na zabezpečení objektu, v němž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví ve vlastnictví krajů, obcí a dalších subjektů, mohou být poskytnuty do 70 % celkových nákladů na pořízení zabezpečovacího systému nebo jeho zkvalitnění.

Specifika a omezení:

 • Vlastní realizace projektu zabezpečení včetně výběru vhodného dodavatele je plně v kompetenci a odpovědnosti žadatele.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru