Přeskočit na obsah

MK ČR — Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

Cílem výběrového dotačního řízení je podpora zabezpečení předmětů movitého kulturního dědictví.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí dotace v programu ISO, část A, B, D do 13. listopadu 2020.

Příjemce podpory:

 • Podprogramu A:
  • a) Národní památkový ústav a další státní příspěvkové organizace,

  • b) příspěvkové organizace krajů a obcí, resp. obce a v odůvodněných případech kraje,
  • c) registrované církve a náboženské společnosti ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb.,           o  církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 3/2002 Sb.“),
  • d) vlastníci a správci sbírek zapsaných v CES, kteří zajišťují činnosti uvedené v § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • e) vlastníci a správci objektů, v nichž jsou uchovávány kulturní památky a národní kulturní památky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
  • vlastníci a správci objektů, v nichž jsou uchovávány jiné předměty kulturní hodnoty mimořádného významu pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku.
 • Podprogramu B:
  • a) Národní památkový ústav,

  • b) vlastníci a správci sbírek zapsaných v CES, kteří zajišťují činnosti uvedené v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 122/2000 Sb.,
  • c) specializovaná pracoviště zřízená při Diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve, jejichž zřizovatel uzavřel platné smlouvy o spolupráci na dokumentaci kulturních statků ve vlastnictví Římskokatolické církve s příslušnými pracovišti Národního památkového ústavu.
 • Podprogramu D:
  • Muzea, galerie, případně další subjekty hospodařící se sbírkami muzejní povahy, Národní památkový ústav.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogramu A – zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy   mechanickými zábranami (ISO II/A).
 • Podprogramu B – evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví (ISO II/B).
 • Podprogramu D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí (ISO II/D).

Forma a výše podpory:

 • Podprogramu A:
  • 1. Finanční prostředky určené na zabezpečení objektu, v němž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, které jsou majetkem České republiky, mohou být poskytnuty do 100 % výše celkových nákladů na pořízení zabezpečovacího systému nebo jeho zkvalitnění.
  • 2. Finanční prostředky určené na zabezpečení církevních objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví v majetku registrovaných církví a  náboženských společností ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb., mohou být poskytnuty do 70 % celkových nákladů na pořízení zabezpečovacího systému nebo jeho zkvalitnění.
  • 3. Finanční prostředky určené na zabezpečení objektu, v němž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví ve vlastnictví krajů, obcí a dalších subjektů, mohou být poskytnuty do 70 % celkových nákladů na pořízení zabezpečovacího systému nebo jeho zkvalitnění.
 • Podprogramu B:
  • 1. Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy určené na zajištění činnosti příslušných pracovišť Národního památkového ústavu mohou být poskytnuty do 100 % výše celkových nákladů.
  • 2. Finanční prostředky investiční povahy určené na vybavení pracoviště zajišťujícího činnosti uvedené v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 122/2000 Sb. při správě sbírek ve vlastnictví České republiky mohou být poskytnuty do 100 % výše celkových nákladů.
  • 3. Finanční prostředky investiční povahy určené na vybavení pracovišť činných při diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve mohou být poskytnuty do 70 % celkových nákladů.
 • Podprogramu D:
  • 1. Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy určené na vybavování a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť v muzeích a galeriích uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, mohou být poskytnuty až do 100 % výše celkových nákladů.
  • 2. Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy určené na vybavování depozitářů a stálých expozic potřebnou technikou mohou být poskytnuty muzeím a galeriím uchovávajícím sbírky ve vlastnictví České republiky až do 100 % výše celkových nákladů, ostatním vlastníkům a správcům sbírek do 70 % nákladů.
  • 3. Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy určené na vybavení centrálních depozitářů Národního památkového ústavu, v nichž jsou dlouhodobě uloženy kulturní památky, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.), mohou být poskytnuty Národnímu památkovému ústavu až do 100 % výše celkových nákladů.
  • Finanční prostředky neinvestiční povahy určené na náročné restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů ve vlastnictví České republiky mohou být poskytnuty až do 100 % výše celkových nákladů, ostatním vlastníkům sbírek mohou být poskytnuty finanční prostředky neinvestiční povahy na náročné restaurování, konzervování a preparování až do 70 % nákladů.

Specifika a omezení:

 • A — Účastníkem řízení o poskytnutí dotace je pouze žadatel o dotaci.
 • B —  Účastníkem řízení o poskytnutí dotace je pouze žadatel o dotaci.
 • D —  Účastníkem řízení o poskytnutí dotace je pouze žadatel o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru