Přeskočit na obsah

MK ČR — Knihovna 21. století

Dotace na podporu práce s národnostními menšinami a integrace cizinců a všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí probíhá do 10. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Provozovatel knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Spolky a zájmová sdružení právnických osob dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců: 
  • realizace výstav, besed, soutěží, vzájemných setkávání, open air akce,
  • nákup knihovního fondu pro národnostní menšiny, který souvisí s aktivitou pro národnostní menšiny či integraci cizinců.
 • Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením: 
  • nákup knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké — dotace je určena pouze na nákup zvukových knih a licencí k jejich užívání. Zvukové knihy jsou určené výhradně a prokazatelně pouze k půjčování zrakově postiženým a zdravotně postiženým, jimž rozsah postižení znemožňuje číst tištěné dokumenty. Fond by měl být pro tyto účely označen,
  • nákup technických zařízení a pomůcek (s výjimkou běžného hardware) umožňujících zpřístupnění knihovních fondů a elektronických informačních zdrojů a služeb v knihovnách nevidomým a slabozrakým a služeb sluchově postiženým,
  • nákup „lékoték“ pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami vyvolanými zdravotním handicapem,
  • podpora kulturních aktivit pro občany se zdravotním postižením.
 • Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost: 
  • projekty zaměřené na vznik a rozvoj čtenářské gramotnosti a podporu čtenářství u dětí a dospělých. Projekty zaměřené na podporu celoživotního učení pro všechny věkové kategorie s využitím přednášek, seminářů, besed, soutěží, výstav,
  • projekty zaměřené na podporu komunitních aktivit knihoven, na osoby ohrožené sociálním vyloučením, seniory,
  • projekty zaměřené na podporu významných knihovnických, literárních a kulturních výročí,
  • projekty zaměřené na podporu regionální historie a kultury.
 • Vzdělávání knihovníků (mimo oblasti podporované v programu VISK): 
  • podpora vydávání odborných textů včetně periodik zaměřených na celoživotní učení knihovníků a rozvoj odborných činností knihoven všech typů,
  • podpora dalšího vzdělávání knihovníků a dobrovolníků pracujících v knihovnách v oblasti literatury, práce se čtenářem a dalších oblastech přímo souvisejících s činností knihoven všech typů (výuku musí zajišťovat kvalifikovaní lektoři),
  • výměna a sdílení informací a zkušeností v rámci sítě celosvětových knihovnických spolků a sdružení.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 50 % rozpočtovaných nákladů na celý projekt. Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů.
 • Spoluúčast předkladatele žádosti se musí přímo týkat nákladů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace na projekt.

Specifika a omezení:

 • Do výběrového řízení mohou žadatelé podat maximálně tři návrhy projektů. Dotace se poskytuje na neinvestiční výdaje. Žádost o dotaci nesmí být nižší než 10 000 Kč.
 • Dotace nebude poskytována na realizaci komerčních projektů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru