Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA

shutterstock_121401160.jpg
Share Button

Dotace na podporu digitalizace rukopisů a vzácných tisků a na podpůrné práce pro digitalizaci v oblasti ochrany fondů, přípravu metadat pro významné dlouhodobé mezinárodní projekty digitalizace a restaurování, prevenci plísní a ochranu před nepříznivými vlivy prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace .je stanovena do 10. 12. 2020.

Příjemci podpory:

 • Provozovatelé knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Digitální zpřístupnění dokumentů:
 • Z finančních prostředků podprogramu VISK 6 budou digitalizovány úplné exempláře, a není-li takových, tedy exempláře nejlépe dochované. Pokud žadatel o dotaci navrhuje k digitalizaci neúplný exemplář, je povinen předem kontaktovat oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR, které vyhledá a doporučí k digitalizaci vhodnější exemplář (digitalizace může proběhnout pouze po dohodě s vlastníkem dokumentu).
 • b) Podpůrné práce pro digitalizaci – restaurování, prevence plísní a ochrana dokumentů před nepříznivými vlivy prostředí:
 • Dotaci lze žádat na přípravu metadat pro zvlášť významné dlouhodobé projekty digitalizace a dále na provedení odborného restaurátorského průzkumu rukopisů a starých tisků, zjištění stavu a rozsahu poškození vč. dokumentace a návrhů na restaurátorské a konzervační zásahy, restaurování a opravy na základě provedených průzkumů, vyhodnocení mikrobiologických stěrů, zjištění četnosti výskytu spór plísní, příp. dezinfekci dokumentu zmlžením, dále na mechanickou očistu historických a vzácných knihovních fondů a měření mikroklimatických podmínek ve skladištích, případně nákup měřících a záznamových přístrojů pro měření a evidenci parametrů mikroklimatu.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na celý projekt.
 • Spoluúčast předkladatele žádosti se musí přímo týkat nákladů uvedených v žádosti projektu.

Specifika a omezení:

 • Základním cílem podprogramu VISK 6 zajistit metodou digitalizace a bezpečného uchování vzniklých dat ochranu a široké zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek, tvořících součást národního kulturního dědictví. V návaznosti na program UNESCO „Paměť světa“ vytváří podmínky pro co nejširší účast tuzemských institucí, které vlastní vzácné fondy (rukopisy, staré tisky, vzácné novodobé dokumenty, mapy, atp.) Základními kritérii výběru jsou míra ohrožení a požadavky na jejich širší využití. Memoriae Mundi Series Bohemica zpřístupňuje vzácné dokumenty uložené na teritoriu České republiky bez ohledu na místo, kde vznikly/byly zhotoveny.
 • Dotace nebude poskytována na realizaci komerčních projektů. Pokud bude realizací dotovaného projektu dosaženo faktického zisku, je tento zisk příjmem státního rozpočtu, a to až do výše poskytnuté dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>