Přeskočit na obsah

MK ČR — VISK 6 — Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA

Dotace na digitalizaci rukopisů a vzácných tisků a na přípravu metadat pro významné dlouhodobé mezinárodní projekty digitalizace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace .je stanovena do 10. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Provozovatelé knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

Typy podporovaných projektů:

 • Základním cílem podprogramu VISK 6 zajistit metodou digitalizace a bezpečného uchování vzniklých dat ochranu a široké zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek, tvořících součást národního kulturního dědictví. V návaznosti na program UNESCO „Paměť světa“ vytváří podmínky pro co nejširší účast tuzemských institucí, které vlastní vzácné fondy (rukopisy, staré tisky, vzácné novodobé dokumenty, mapy, atp.) Základními kritérii výběru jsou míra ohrožení a požadavky na jejich širší využití. Memoriae Mundi Series Bohemica zpřístupňuje vzácné dokumenty uložené na teritoriu České republiky bez ohledu na místo, kde vznikly/byly zhotoveny.
 • Žadatel musí vytvořit nebo zajistit vytvoření digitálních archivních dat, která budou respektovat a využívat základní principy, standardy a doporučení programu Memoriae Mundi Series Bohemica, zejména tato: 
  • Digitální archivní data slouží k ochraně originálů před jejich přímým používáním uživateli.
  • Digitální archivní data jsou pořízena v kvalitě umožňující jejich všestranné využití, včetně reprodukčního.
  • Žadatel zajistí digitalizaci procesem bezpečným, šetrným a kvalitním. Zejména rukopisy a tisky, u kterých je třeba dbát na ochranu vazby při procesu digitalizace, je třeba digitalizovat bezkontaktní metodou přirozeně otevřené knihy na zařízeních specializovaných na vázané historické dokumenty.
  • Archivní data budou uložena v Centrálním datovém úložišti NK ČR.
  • Digitální kopie budou zpřístupněny po Internetu v digitální knihovně Manuscriptorium (http://www.manuscriptorium.eu, *.cz, *.com), spravované Národní knihovnou ČR.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na celý projekt.
 • Spoluúčast předkladatele žádosti se musí přímo týkat nákladů uvedených v žádosti projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotace nebude poskytována na realizaci komerčních projektů. Pokud bude realizací dotovaného projektu dosaženo faktického zisku, je tento příjmem státního rozpočtu, a to až do výše poskytnuté dotace. Ze spoluúčasti na projektu nelze hradit režijní náklady na provoz budovy, náklady na pronájem budovy a náklady spojené s výběrovým řízením na pořízení majetku a služeb.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru