Přeskočit na obsah

MK ČR — NPO — Výzva č. 7/2022 — Podpora individuálních tvůrčích a studijních projektů 

Cílem všech dotačních řízení v plánovaných výzvách v rámci iniciativy Status umělce / umělkyně je podpořit rozvoj dovedností a síťování minimálně 2000 jednotlivců (fyzických osob) v kulturním a kreativním sektoru. Tato výzva je určena na podporu individuálních tvůrčí a studijní projektů, jež jsou součástí osobních uměleckých, pracovních či vzdělávacích plánů jednotlivých žadatelů / příjemců dotací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. listopadu (od 17.00) do 12. prosince 2022 (do 15.00).

Příjemci podpory:

Obecně pro tvůrčí i studijní projekty:

 • žadatel musí být občan České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR;
 • žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti o dotaci žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, jiným zemím EU, státním fondům, rozpočtům územních samosprávných celků nebo ke zdravotní pojišťovně;
 • žadatel nesmí být v době realizace projektu, na který je mu dotace poskytována, žákem střední školy či konzervatoře nebo studentem vyšší odborné školy či vysoké školy v České republice (žadatel nesmí být v době realizace projektu ani studentem doktorského studijního programu na vysoké škole v České republice);
 • žádost předkládá vždy jedna fyzická osoba;
 • žadatel může v rámci této výzvy předložit maximálně 1 projekt formou samostatné žádosti;
 • žadatel, který dotaci obdrží, nesmí převádět dané finanční prostředky na jiné právnické či fyzické osoby.
 • Tvůrčí projekty v oblasti výtvarného umění.
  • Výběrové řízení je určeno pro fyzické osoby bez věkového omezení.
  • Výběrové řízení je určeno pouze žadatelům, kterým již bylo 2× poskytnuto stipendium v každoročně vyhlašovaném Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely dle zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury.
 • Studijní projekty.
  • Výběrové řízení je určeno pro fyzické osoby, které v kalendářním roce, na nějž podávají žádost, dovršily nebo dovrší 35 let věku.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem všech dotačních řízení v plánovaných výzvách v rámci iniciativy Status umělce / umělkyně je podpořit rozvoj dovedností a síťování minimálně 2000 jednotlivců (fyzických osob) v kulturním a kreativním sektoru. Tato výzva je určena na podporu individuálních tvůrčí a studijní projektů, jež jsou součástí osobních uměleckých, pracovních či vzdělávacích plánů jednotlivých žadatelů / příjemců dotací.
 • Tvůrčí projekty v oblasti výtvarného umění.
  • Podpora tvůrčích projektů v oblasti současného vizuálního umění – vytvoření uměleckého díla, je určena pouze žadatelům, kterým již bylo 2× poskytnuto stipendium v Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely dle zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury.
  • Žadatelé mohou v rámci této výzvy žádat o podporu v délce od 5 do 12 měsíců, a to od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Maximální částka, o niž lze žádat, je 200 000 Kč.
 • Studijní projekty.
  • Podpora studijních pobytů, projektů celoživotního vzdělávání je určena autorům, umělcům, výkonným umělcům a odborným pracovníkům, působícím v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla a tance, výtvarného umění, uměleckých řemesel a herního vývojářství.
  • Dalším cílem je umožnit studijní pobyt také neprofesionálům, kteří mají zájem o studium ve výše uvedených oblastech. Tato výzva je zaměřená na věkovou kategorii osob nad 35 let (k podpoře osob do 35 let slouží každoročně vyhlašovaný Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely dle zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury. 
  • Žadatelé mohou žádat o podporu v délce od 2 týdnů do 12 měsíců, a to od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Maximální částka, o niž lze žádat, je 100 000 Kč.

Forma a výše podpory:

 • Doporučenou výši podpory stanoví při hodnocení žádosti odborná komise Odboru umění, knihoven a kreativních odvětví MK, o výsledcích rozhoduje ministr kultury. Dotace může být poskytnuta až do 100 % uznatelných nákladů projektu.
 • Alokace:
  • Tvůrčí projekty v oblasti výtvarného umění: 3 mil. Kč.
  • Studijní pobyty: 2 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořeny mohou být aktivity žadatele v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
 • Podpora je v rámci této výzvy přiznána na tvůrčí účely v délce od 5 do 12 měsíců.
 • Podpora je v rámci této výzvy přiznána na studijní pobyt v délce od 2 týdnů do 12 měsíců na významném tuzemském či zahraničním uměleckém, vědeckém, paměťovém nebo jiném specializovaném pracovišti,  trváním maximálně do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru