Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora regionálních kulturních tradic

Dotace na podporu kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu, mohou získat obce, města, právnické a fyzické osoby a občanská sdružení.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci v roce 2023 ve výběrovém dotačním řízení v programu na podporu regionálních kulturních tradic přijímá MK následovně: 
  • kolo – nejpozději do 30. 9. 2022.
  • kolo – nejpozději do 28. 4. 2023.

Příjemci podpory:

 • Obce a města,
 • Fyzické osoby a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2021, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok.
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice.
 • Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít účetnictvím žadatele). 

Typy podporovaných projektů:

 • V tomto dotačním programu jsou podporovány zejména projekty, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu, kulturní aktivity spjaté

  • a) s významnými výročími měst a obcí,
  • b) s významnými výročími kulturně-historických událostí,
  • c) s významnými výročími význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury.

Forma a výše podpory:

 • Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % celkových neinvestičních nákladů kalkulovaných v rozpočtu (podle možností rozpočtu MK a významu projektu). Dále si ministerstvo vyhrazuje právo změny nebo doplnění podmínek tohoto dotačního řízení v případě, že dojde k legislativním změnám s následným dopadem na rozpočet MK.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit maximálně 2 projekty, jejichž problematika je přesně ohraničena, každý formou samostatné žádosti se samostatnými přílohami, každý v samostatné obálce.
 • Pokud je žadatelem spolek, předkládá projekt výhradně nejvyšší, ústřední orgán spolku, a to i za regionální články spolku v případě, že subjekt nemá právní subjektivitu a vlastní IČO.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru