Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora tradiční lidové kultury

Ministerstvo kultury vypsalo výběrové řízení na podporu tradiční lidové kultury. Žádosti se mohou podávat ve dvou kategoriích (A a B). Kategorie A: výběrové řízení pro různé subjekty, jejichž projekty se zaměří na ochranu jevů v různých oblastech tradiční lidové kultury. Kategorie B: výběrové řízení pro regionální odborná pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, pověřená krajskými úřady, a pro předkladatele projektů přímo naplňujících konkrétní úkoly Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, zejména Nositele tradice lidových řemesel.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci na rok 2023 ve výběrovém dotačním řízení na podporu tradiční lidové kultury přijímá ministerstvo nejpozději do 16. září 2022, při osobním podání do 14.30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 16. 9. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.

Typy podporovaných projektů:

Kategorie A:

 • Dokumentace, identifikace a prezentace projevů tradiční lidové kultury,
 • zpravodajská a sběratelská činnost, zpracování záznamů, výzkumná činnost (nejedná se o podporu projektů ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
 • shromažďování dokladů o projevech tradiční lidové kultury pro databáze,
 • dokumentace a záznamy tradičních technologií,
 • popularizace a prezentace shromážděných dokladů, výstavní činnost, předvádění technologií lidových řemesel,
 • podpora výjimečných edičních počinů.

Kategorie B:

1)      Projekty Nositelů tradice lidových řemesel oceněných Ministerstvem kultury v letech 2001 – 2020 na základě nařízení vlády č. 5/2003, o oceňování v oblasti kultury udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006, mohou být zaměřeny na následující aktivity:

 • podpora prezentace řemesel,
 • podpora uchování ohrožených řemesel,
 • podpora předávání řemeslných dovedností a znalostí,
 • ediční projekty vztahující se k provozovanému řemeslu.

2)      Projekty fyzických a právnických osob na podporu a uchování nemateriálních statků tradiční lidové kultury zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.

3)      Projekty regionálních odborných pracovišť mohou být zaměřeny na aktivity vyplývající z Vzorové náplně činnosti regionálního odborného pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu vydané pod č. j. MK 46546/2016, zejména však v těchto okruzích: 

 • Zpracování, publikování a prezentování výsledků dotazníkových šetření z let 2006 – 2010 v jednotlivých krajích s využitímElektronické metodické příručky pro další využití výsledků výzkumu Identifikace a dokumentace TLK v ČR“ vydané NÚLK v roce 2018.
 • Prezentace lidové kultury a kooperace s NÚLK na vytváření celostátních portálů www.lidovakultura.cz a www.lidovaremesla.cz
 • Dokumentace projevů TLK na základě podkladů získaných z  dotazníkových šetření z let 2006 – 2010 v jednotlivých krajích.
 • Zpracování výjimečných souborů národopisných sbírek pověřených regionálních odborných pracovišť.
 • Příprava nominací k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR a do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO).
 • Výstavní, dokumentační, publikační a prezentační činnost v rámci projektu Nositel tradice lidových řemesel.

Forma a výše podpory:

 • Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů projektu. Duplicita stejných nákladů projektu hrazených ze státního rozpočtu není dovolena.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit v každé kategorii maximálně 2 projekty, každý formou samostatné žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru