Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Podpora tradiční lidové kultury

shutterstock_115264639.jpg
Share Button

Ministerstvo kultury vypsalo výběrové řízení na podporu tradiční lidové kultury. Žádosti se mohou podávat ve dvou kategoriích (A a B). Kategorie A: výběrové řízení pro různé subjekty, jejichž projekty se zaměří na ochranu jevů v různých oblastech tradiční lidové kultury. Kategorie B: výběrové řízení pro regionální odborná pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, pověřená krajskými úřady, a pro předkladatele projektů přímo naplňujících konkrétní úkoly Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, zejména Nositele tradice lidových řemesel.

Příjem žádostí:

 • Ministerstvo kultury přijímá přihlášky do 21. září 2020, při osobním podání do 15.30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 21. 9. 2020.

Příjemci podpory:

 • O dotaci mohou žádat právnické a fyzické osoby, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice.

Typy podporovaných projektů:

Kategorie A:

 • Dokumentace, identifikace a prezentace projevů tradiční lidové kultury,
 • zpravodajská a sběratelská činnost, zpracování záznamů, výzkumná činnost (nejedná se o podporu projektů ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
 • shromažďování dokladů o projevech tradiční lidové kultury pro databáze,
 • dokumentace a záznamy tradičních technologií,
 • popularizace a prezentace shromážděných dokladů, výstavní činnost, předvádění technologií lidových řemesel,
 • podpora výjimečných edičních počinů.

Kategorie B:

Nositelé tradice lidových řemesel oceněné Ministerstvem kultury v letech 2001 – 2016 mohou získat dotaci na:

 • Podporu prezentace řemesel.
 • Podporu uchování ohrožených řemesel.
 • Podporu předávání řemeslných dovedností a znalostí.
 • Ediční projekty vztahující se k provozovanému řemeslu.

FO a PO mohou podávat přihlášky na:

 •  Podporu a uchování  nemateriálních statků tradiční a lidové kultury zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR.

Regionální odborná pracoviště, jež byla pověřena Ministerstvem kultury péčí o tradiční lidovou kulturu (výčet institucí lze nalézt ve zdroji tohoto článku) mohou zažádat o podporu následujících projektů:

 • Zpracování, publikování a prezentování výsledků dotazníkových šetření z let 2006 – 2010 v jednotlivých krajích.
 • Prezentace lidové kultury a kooperace s NÚLK na vytváření celostátních portálů www.lidovakultura.cz a www.lidovaremesla.cz.
 • Dokumentace projevů TLK na základě podkladů získaných z identifikace.
 • Zpracování výjimečných souborů národopisných sbírek pověřených regionálních odborných pracovišť.
 • Příprava nominací k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR; příprava krajských seznamů nemateriálních statků tradiční a lidové kultury.
 • Výstavní, publikační a jiná prezentace Nositelů tradice lidových řemesel, příprava nových nominačních návrhů k udělení titulu Nositel tradice lidových řemesel.

Forma a výše podpory:

 • Je přislíbeno, že neinvestiční náklady budou pokryty ze 70 % dotací. Záležet také ale bude na rozpočtu ministerstva kultury a významu předkládaného projektu.

Specifika a omezení:

 • Z dotace nelze hradit investiční náklady, výdaje na mzdy funkcionářů, zabezpečení chodu sekretariátu, taxi, pohonné hmoty, pohoštění a občerstvení, dary, včetně květinových, věcné ceny, reklamní předměty, nákupy předmětů do muzejních sbírek, zahraniční cesty, bankovní poplatky, účetní a právní služby, náklady na proškolení personálu nebo zpracování projektu a veškeré provozní náklady, které přímo nesouvisejí s realizací projektu. Z dotace lze hradit jízdné pouze po území ČR a ve výši odpovídající ceně jízdenky za prostředek hromadné dopravy, a to i v případě použití silničního motorového vozidla. Na náklady spojené se zahraničními cestami lze dotaci poskytnout jen v případě, pokud jsou součástí programu MK a nezbytnou podmínkou pro realizaci projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>