Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Podpora významných kulturních aktivit s náboženskou tematikou pro církve a náboženské společnosti a pro spolky

shutterstock_112832212.jpg
Share Button

Dotace na jednorázové akce (např. koncert, výstava, setkání na poutních místech) nebo činnosti (např. koncertní cykly, pravidelná setkávání duchovně-kulturního charakteru), které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou oblast vymezenou činností registrovaných církví a náboženských společností.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. října 2021 včetně.

Příjemci podpory:

 • Spolky, poboční spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.

Typy podporovaných aktivit:

 • Konkurz je určen: 
  • 1) na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských společností, které jsou registrované v ČR podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), v platném znění.

  • 2) na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit spolků, které jsou zapsané ve veřejném spolkovém rejstříku vedeném soudy a které na území ČR vyvíjejí činnost v oblasti náboženské a nábožensko-kulturní.   
 •  Předmětem projektů mohou být buď jednorázové akce (např. koncert, výstava, setkání na poutních místech) nebo činnosti (např. koncertní cykly, pravidelná setkávání duchovně-kulturního charakteru), které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou oblast vymezenou činností registrovaných církví a náboženských společností.

Forma a výše podpory:

 • Poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a usnesením vlády č. 591 ze dne 1. června 2020, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytují pouze na akce neinvestiční povahy.
 • Jeden žadatel může předložit nejvýše 3 projekty.
 • Dotace se poskytuje na úhradu nezbytných nákladů souvisejících s realizovaným projektem a neposkytuje se na akce, které mají charakter investic nebo rekonstrukce.
 • Dotaci nelze poskytnout na mzdy funkcionářů nestátních neziskových organizací a na úhradu nákladů na pohoštění a dary. Dotace se poskytuje přednostně na úhradu přímých nákladů projektu, dále pak na propagaci ve sdělovacích prostředcích a na billboardech. Na úhradu nepřímých (režijních) nákladů (např. na nájem kancelářských prostor, nákup kancelářských potřeb, poštovné, telefony, poplatky za fax, internet, náklady na autoprovoz, účetní služby související s realizací projektu a další nepřímé náklady) může dotovaný subjekt použít maximálně částku 10% z poskytnuté dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>