Přeskočit na obsah

MK ČR — Podpora významných kulturních aktivit s náboženskou tematikou pro církve a náboženské společnosti a pro spolky

Dotace na jednorázové akce (např. koncert, výstava, setkání na poutních místech) nebo činnosti (např. koncertní cykly, pravidelná setkávání duchovně-kulturního charakteru), které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou oblast vymezenou činností registrovaných církví a náboženských společností.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. října 2023 včetně.

Příjemci podpory:

  • 1)Právnické osoby registrované nebo evidované v ČR podle zákona o církvích a náboženských společnostech,
  • 2) spolky zapsané ve spolkovém rejstříku.  

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem programu je zvýšit informovanost a zájem veřejnosti o náboženskou oblast vymezenou činností registrovaných církví a náboženských společností.
  • Předmětem projektů mohou být buď jednorázové akce (např. koncert, výstava, setkání na poutních místech) nebo činnosti (např. koncertní cykly, pravidelná setkávání duchovně-kulturního charakteru).
  • Vzhledem k omezené výši finančních prostředků budou preferovány projekty s nadregionální a celostátní působností určené široké veřejnosti, dále pak akce spojené s významnými výročími. Podporované budou pouze akce tzv. živé kultury; naopak na různé odborné publikace, informační věstníky, časopisy apod. nebude z důvodu omezených finančních prostředků dotace poskytnuta. V rámci výzvy nejsou podporovány aktivity čistě vzdělávacího nebo výzkumného charakteru. Dotace se poskytují pouze na akce neinvestiční povahy.

Forma a výše podpory:

  • Poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a usnesením vlády č. 591 ze dne 1. června 2020, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.
  • Podíl dotace ze státního rozpočtu nesmí překročit 70 % celkových skutečných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Poskytnutou dotaci lze použít jen na účel uvedený v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR, přičemž stanovený účel musí být dosažen do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru