Přeskočit na obsah

MK ČR — Program kulturní aktivity – Podpora projektů spolků a pobočných spolků

Dotace na podporu projektů spolků a pobočných spolků, které podporují kulturní aktivity v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 29. září 2023.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli jsou spolky a pobočné spolky.

Typy podporovaných aktivit:

  • Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií včetně aktivit určených na podporu hendikepovaných: např. vytváření vzdělávacích programů, virtuálních výstav a haptických expozic, vydávání speciálních průvodců a publikací určených sluchově a zrakově postiženým.
  • Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem.
  • Dokumentace historie spolkového života s vazbou k regionu: vytváření tematických expozic, vydávání tematických tiskovin, restaurování hmotných dokladů místního spolkového života apod.
  • Zajišťování důstojného průběhu slavnostních shromáždění, pietních aktů a akcí pořádaných v souvislosti s historickými událostmi a ve spolupráci s paměťovými institucemi

Forma a výše podpory:

  • Finanční prostředky pro výběrové dotační řízení Kulturní aktivity – Podpora projektů spolků a pobočných spolků (včetně zvláštních organizací pro zastoupení zájmů ČR v mezinárodních nevládních organizacích) podporujících kulturní aktivity v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií jsou využitelné a zúčtovatelné se státním rozpočtem v příslušném kalendářním roce. Jsou rozpočtovány v kapitole 334 – Ministerstvo kultury a uvolňovány Ministerstvem kultury jako dotace poskytované podle § 14 a násl. rozpočtových pravidel, poukázáním na bankovní účet příjemcům dotace, a to v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

  • V případě podání žádosti o dotaci na více akcí jedním žadatelem se každá žádost předkládá s příslušnými přílohami samostatně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru