Přeskočit na obsah

MK ČR — Program podpory pro památky světového dědictví

Dotace Ministerstva kultury na podporu zabezpečení označení, ochrany, zachování, prezentování a předávání budoucím generacím světového kulturního a přírodního dědictví. Dotace na rozvoj památek zapsaných na Seznamu nebo těch památek, u kterých byl podán návrh na zápis či u kterých se tento návrh zpracovává.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se předkládají do 3. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem o dotaci je fyzická či právnická osoba.

Typy podporovaných projektů:

 • Priorita č. 1 Posouzení vlivů na památkovou hodnotu — Heritage Impact Assessment (HIA), zpracování a tvorba metodiky pro hodnocení dopadu návrhu na památkovou hodnotu.
 • Priorita č. 2 Management plan (zpracování nebo aktualizace existujícího) a tvorba nominační dokumentace.
 • Priorita č. 3 Vědecko-výzkumné projekty vztahující se k památkám, pro něž je Program určen a prohlubující poznání o jejich historii a hodnotách směřujících ke kvalitní péči o ně (např. archivní výzkum, stavebně historické průzkumy, odborné expertizy).
 • Priorita č. 4 Prezentace, osvěta a edukace zaměřená na památky, na které je Program zaměřen (např. označení památek a související základní informace; konference, semináře a workshopy tematicky spojené s prezentací, péčí či přípravou nominace; publikační projekty zaměřené na různé cílové skupiny návštěvníků památek a osvětově výchovné projekty týkající se těchto památek, zvláště pak na odborné monografické publikace).

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % celkových kalkulovaných nákladů projektu.
 • Určení výše dotace se odvíjí od naplnění výše uvedených kritérií hodnocení projektu.
 • Dotace se poskytuje přednostně na úhradu přímých nákladů projektu.

Specifikace a omezení:

 • Dotaci lze použít výhradně na účel, na který byla určena a pouze v kalendářním roce, ve kterém byla poskytnuta, tedy od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.
 • Příjemce dotace je povinen uvádět ve všech propagačních materiálech souvisejících s podpořeným projektem skutečnost, že se jedná o realizaci projektu za finanční podpory Ministerstva kultury.
 • Žadatel musí mít sídlo na území České republiky.
 • Při podání více žádostí je nutné podat každou žádost samostatně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru