Přeskočit na obsah

MK ČR — Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Program je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Příjem žádostí:

 • Žádost se předkládá do 15. listopadu 2023.

Příjemci podpory:

 •  Obec, město.
  • Program je určen pro vlastníky kulturních památek, které se nachází se na území MPR nebo MPZ a PR Kuks, pro fyzické a právnické osoby. Není určen pro památky ve vlastnictví České republiky.

Typy podporovaných projektů:

 • Příspěvky na obnovu kulturních památek mohou být poskytnuty pouze do měst a obcí (dále jen měst), na jejichž území je prohlášena MPR nebo MPZ a památkovou rezervaci Kuks (PR Kuks), kde je zpracován a schválen městský program regenerace dle výše uvedeného usnesení vlády.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 80 000 Kč.
 • Tzv. chudé obce, jsou vyznačeny v Rozpisu státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón tučně, mají spolupodíly uvedeny v tomto Rozpisu státní podpory: V případě kulturních památek v těchto městech ve vlastnictví fyzických, právnických osob a církví jsou finanční podíly měst podle Zásad programu pouze doporučené (chybějící % nákladů lze eventuálně nahradit zvýšeným podílem státního příspěvku z Programu, který může dosáhnout až 60 %).
 • V případě restaurování lze hradit náklady až do výše 100 % z Programu regenerace.
 • Příspěvek až do výše 100 % uznatelných nákladů lze také poskytnut na obnovu národních kulturních památek.

Specifika a omezení:

 • Povinné přílohy:
  • a) barevná fotodokumentace současného technického stavu památky, která se váže k akci obnovy + celkový snímek památky (nepřikládat CD),
  • b) k akci obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit propočet nákladů projektanta anebo stavební firmy, z rozpočtu musí být patrné, kdo jej zpracoval, jinak nebude akce započtena.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru