Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – VISK 3 – Informační centra knihoven

shutterstock_154681289.jpg
Share Button

Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven, podprogram Informační centra veřejných knihoven, v jehož rámci mohou provozovatelé knihoven, knihovnické spolky a zájmová sdružení získat dotaci na projekty vedoucí k modernizaci a transformaci veřejných knihoven na knihovny a informační centra multimediálního charakteru.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci je možné zasílat do 10 . 6. 2021.

Příjemci podpory:

 • Provozovatelé knihoven evidovaných dle knihovního zákona č. 257/2001 Sb.
 • Spolky a zájmová sdružení právnických osob, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.
 • Žádost o dotaci může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu.

Typy podporovaných projektů:

 • 1 Podpora projektů celostátního významu, zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblasti získávání, zpracování a sdílení informačních zdrojů, zejména vytváření celostátních a regionálních kooperačních systémů na bázi ICT, podpora centrálních služeb pro systém knihoven ČR, podpora zapojování do Centrálního portálu knihoven, podpora nadstandardního technologického vybavení knihoven.
 • 2 Zahájení a pokračující automatizace knihovnických činností v knihovnách menších měst a obcí zejména prostřednictvím regionálního kooperačního systému.
 • 3 Podpora zahájení výpůjček e-knih v českém jazyce (nákup licencí) pro základní knihovny zřízené příslušným orgánem obce.
 • 4 Podpora upgrade automatizovaného knihovního systému.
 • 5 Podpora vybudování a obnovy technologického vybavení knihoven jako center celoživotního vzdělávání v oblasti informační gramotnosti pro veřejnost, včetně vybavení pro realizaci videokonferencí a tvorbu záznamů vzdělávacích akcí pro veřejnost.
 • Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením – nákup technických zařízení a software (s výjimkou běžného hardware) umožňujících zpřístupnění knihovních fondů, elektronických informačních zdrojů a služeb v knihovnách nevidomým, slabozrakým a sluchově postiženým, úpravy webu pro potřeby nevidomých a slabozrakých.
 • Podpora využití nástrojů pro LTP – nasazení SW nástrojů pro podporu dlouhodobé ochrany digitálních dat a vytváření, validaci a opravy archivačních balíčků, vytvoření dokumentace pro selfaudity typu DSA, nasazení politik bitové ochrany, vylepšení zálohování (nasazení NAS atp.)
 • Speciální vybavení učeben a dílen v knihovnách vybavení interaktivních učeben, tvůrčích dílen a laboratoří informačními technologiemi (hardware, elektronika, software). Žádost o podporu technického vybavení musí popsat ucelený koncept tvůrčí dílny včetně personálního zajištění.

Forma a výše podpory:

 • Projekty posoudí odborná komise. O konečné výši dotace rozhoduje ministr kultury.
 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70% rozpočtovaných nákladů na celý projekt. Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů.
 • Spoluúčast předkladatele žádosti se musí přímo týkat nákladů uvedených v žádosti projektu.

Specifika a omezení:

 • Do výběrového dotačního řízení mohou žadatelé přihlásit maximálně tři návrhy projektů. Dotace se poskytuje na investiční a neinvestiční výdaje. Žádost o dotaci nesmí být nižší než 10 000 Kč.
 • Příjemce dotace je povinen užívat zařízení a vybavení pořízené z dotace Ministerstva kultury pro stanovené účely HW (mimo server) minimálně po dobu 3 let, server a SW (včetně AKS) minimálně po dobu 5 let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>