Přeskočit na obsah

MK ČR — VISK 3 — Informační centra veřejných knihoven

Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven, podprogram Informační centra veřejných knihoven, v jehož rámci mohou provozovatelé knihoven, knihovnické spolky a zájmová sdružení získat dotaci na projekty vedoucí k modernizaci a transformaci veřejných knihoven na knihovny a informační centra multimediálního charakteru.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci je možné zasílat do 10. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Provozovatelé knihoven evidovaných dle knihovního zákona č. 257/2001 Sb.
 • Spolky a zájmová sdružení právnických osob, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.
 • Žádost o dotaci může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. PODPORA PROJEKTŮ CELOSTÁTNÍHO VÝZNAMU, ZLEPŠENÍ VZÁJEMNÉ KOOPERACE KNIHOVEN v oblasti získávání, zpracování a sdílení informačních zdrojů, zejména: 
  • a. vytváření celostátních a regionálních kooperačních systémů na bázi ICT;
  • b. podpora centrálních služeb pro systém knihoven ČR;
  • c. podpora zapojování do Centrálního portálu knihoven.
 • 2. PODPORA NÁKUPU AUTOMATIZOVANÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU 
  • a. k automatizaci činností v knihovnách menších měst a obcí primárně prostřednictvím regionálního kooperačního systému; projektům řešícím koordinovanou implementaci knihovního systému v rámci regionu bude udělena priorita;
  • b. ke zpřístupnění on-line katalogu knihovny a dalších zdrojů na internetu zejména prostřednictvím regionálního kooperačního systému;
  • c. vylepšení zálohování (nasazení NAS atp.).
 • 3. PODPORA ZAHÁJENÍ VÝPŮJČEK E‑KNIH V ČESKÉM JAZYCE (nákup licencí) pro základní knihovny zřízené příslušným orgánem obce (tj. obecní a městské veřejné knihovny).
 • 4. PODPORA ZAHÁJENÍ VÝPŮJČEK E‑AUDIOKNIH V ČESKÉM JAZYCE (nákup licencí) pro základní knihovny zřízené příslušným orgánem obce (tj. obecní a městské veřejné knihovny).
 • 5. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A OBNOVY TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ KNIHOVEN jako center celoživotního vzdělávání v oblasti informační gramotnosti pro veřejnost, včetně vybavení pro realizaci videokonferencí a tvorbu záznamů vzdělávacích akcí pro veřejnost.
 • 6. PODPORA NÁKUPU SPECIÁLNÍHO VYBAVENÍ INTERAKTIVNÍCH UČEBEN A DÍLEN V KNIHOVNÁCH vybavení interaktivních učeben, tvůrčích dílen a laboratoří informačními technologiemi (hardware, elektronika, software). Žádost o podporu technického vybavení musí obsahovat ucelený koncept tvůrčí dílny včetně personálního zajištění.
 • 7. PODPORA NÁKUPU NADSTANDARDNÍHO A INOVATIVNÍHO TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ KNIHOVEN 
  • a. podpora RFID TECHNOLOGIÍ zejména ucelených konceptů využití této technologie;
  • b. podpora SAMOOBSLUŽNÝCH NÁVRATOVÝCH A VÝPŮJČNÍCH SYSTÉMŮ;
  • c. podpora IMPLEMENTACE AUTENTIZAČNÍCH SLUŽEB;
  • d. a ostatní.
 • 8. PODPORA VŠEOBECNÉ DOSTUPNOSTI KNIHOVNICKÝCH SLUŽEB PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: nákup technických zařízení (s výjimkou běžného hardwaru) a softwaru umožňujících zpřístupnění knihovních fondů, elektronických informačních zdrojů a služeb v knihovnách nevidomým, slabozrakým a sluchově postiženým.

Forma a výše podpory:

 • Projekty posoudí odborná komise. O konečné výši dotace rozhoduje ministr kultury.
 • Žádost o dotaci nesmí být nižší než 15 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na celý projekt. V případě priority 5 se dotace poskytuje maximálně do výše 50 % rozpočtovaných nákladů na celý projekt. Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů.
 • Spoluúčast předkladatele žádosti se musí přímo týkat nákladů uvedených v žádosti projektu.

Specifika a omezení:

 • Do výběrového dotačního řízení mohou žadatelé přihlásit maximálně tři návrhy projektů. Dotace se poskytuje na investiční a neinvestiční výdaje. Žádost o dotaci nesmí být nižší než 15 000 Kč.
 • Příjemce dotace je povinen užívat zařízení a vybavení pořízené z dotace Ministerstva kultury pro stanovené účely HW (mimo server) minimálně po dobu 3 let, server a SW (včetně AKS) minimálně po dobu 5 let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru