Přeskočit na obsah

MK ČR — VISK 5 – RETROKON – Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR

Podpora je zaměřena na zpřístupnění katalogů a tím i všech typů fondů významných českých knihoven prostřednictvím internetu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 10. 12. 2023.

Příjemce podpory:

 • Žadatelem o dotace mohou být provozovatelé knihoven evidovaných dle knihovního zákona a dále spolky a zájmová sdružení právnických osob, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

 Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram je zaměřen především na instituce: 
  • S fondy velkého rozsahu (nad 200 000 jednotek) a zásadního významu pro meziknihovní výměnu záznamů, meziknihovní výpůjční službu a/nebo uchování a zpřístupnění národního kulturního dědictví.
  • S fondy unikátními a specializovanými.
  • S vysokou úrovní katalogizace v přítomnosti i minulosti, která zajistí kvalitní výsledek retrospektivní konverze.
 • Institucemi zásadního významu se rozumí například Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna v Brně, krajské knihovny a ústřední odborné knihovny a další knihovny s významnými specializovanými fondy.

 Forma a výše podpory:

 • Výše poskytnuté dotace a identifikační údaje příjemce dotace budou zveřejněny způsobem podle platných právních předpisů.
 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na celý projekt. Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů. Spoluúčast předkladatele žádosti se musí přímo týkat nákladů uvedených v žádosti projektu.
 • Dotace se poskytuje na neinvestiční náklady.

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu. Znamená to, že veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít přes účetnictví žadatele.
 • Dotace nebude poskytována na realizaci komerčních projektů. Pokud bude realizací dotovaného projektu dosaženo faktického zisku, je tento příjmem státního rozpočtu, a to až do výše poskytnuté dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru