Přeskočit na obsah

MK ČR – VISK 8 — Informační zdroje B. Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven

Dotace na zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven. Zajistit jednoduché a komplexní zpřístupnění a propagaci informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu českých knihoven.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 10. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Provozovatelé knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavní priority pro rok 2024 jsou:
  • zajištění rozvoje Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz jako národního portálu, včetně provozu a rozvoje jeho nezávislého modulu pro sdílení fondů a meziknihovní výpůjční služby ZÍSKEJ v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2021 až 2027 s výhledem do roku 2030, včetně školení, přípravy a testování potřebných standardů a komunikačních rozhraní, přípravy knihoven, knihovních systémů a dalších informačních zdrojů na zapojení se do CPK,
  • vývoj nebo implementace funkcionality umožňující zapojení knihovních systémů do CPK nebo podporující centrální funkce CPK (zejména NCIP, Shibboleth, online platby). Dále implementace AKS API Získej do knihovních systémů, která umožní využívání služeb Získej přímo v prostředí knihovních systémů. Funkcionalita vyvinutá z prostředků projektu musí být bezplatně dostupná i dalším knihovnám, používajícím tentýž knihovní systém. (Takovým knihovnám lze účtovat pouze instalační poplatek. Daná funkcionalita by měla být zachována i ve vyšších verzích systému jako součást upgradu a dostupná bezplatně všem stávajícím i novým zákazníkům.)

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na celý projekt. Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů.
 • Spoluúčast předkladatele žádosti se musí přímo týkat nákladů uvedených v žádosti projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotace nebude poskytována na realizaci komerčních projektů. Pokud bude realizací dotovaného projektu dosaženo faktického zisku, je tento příjmem státního rozpočtu, a to až do výše poskytnuté dotace. Ze spoluúčasti na projektu nelze hradit režijní náklady na provoz budovy, náklady na pronájem budovy a náklady spojené s výběrovým řízením na pořízení majetku a služeb.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru