Přeskočit na obsah

MK ČR – VISK 9 — Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit

Dotace na zajištění pohotového a efektivního vyhledávání informací o dostupnosti knihovních fondů v knihovnách a informačních institucích na území ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  do 10. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Provozovatelé knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

Typy podporovaných aktivit:

 • V souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2021 až 2027 s výhledem do roku 2030 je základním cílem podprogramu VISK 9 zejména: 
  • zajištění pohotového a efektivního vyhledávání informací o dostupnosti knihovních fondů v knihovnách a informačních institucích na území ČR,
  • zefektivnění, zrychlení a zkvalitnění meziknihovních výpůjčních služeb a služeb dodávání dokumentů v knihovnách ČR,
  • racionalizace zpracování knihovních fondů v knihovnách ČR poskytováním služeb sdílené katalogizace,
  • redukce objemu katalogizačních prací v knihovnách ČR,
  • kooperativní vytváření početně bohatého a kvalitativně spolehlivého souboru národních autorit jako nástroje pro on-line sdílenou katalogizaci v knihovnách ČR,
  • využití Souborného katalogu ČR jako hlavního integračního nástroje v rámci Národní digitální knihovny,
  • sdílení dat knihoven v systémech otevřených dat a jejich systematické propojování v digitálním prostředí.
 • I. Kooperativní zpracování analytických záznamů.
 • II. Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na celý projekt. Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů.
 • Spoluúčast předkladatele žádosti se musí přímo týkat nákladů uvedených v žádosti projektu.

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu.
 • Dotace nebude poskytována na realizaci komerčních projektů. Pokud bude realizací dotovaného projektu dosaženo faktického zisku, je tento příjmem státního rozpočtu, a to až do výše poskytnuté dotace. Ze spoluúčasti na projektu nelze hradit režijní náklady na provoz budovy, náklady na pronájem budovy a náklady spojené s výběrovým řízením na pořízení majetku a služeb.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru