Přeskočit na obsah

MK ČR — Výzva č. 0331/2023 — Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center — malá kulturní a kreativní centra

Cílem investice je vytvořit alespoň patnáct malých kulturních a kreativních center, která podpoří regionální rozvoj kulturního a kreativního sektoru na území České republiky.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 21. 8. 2023 od 15:00 hod. do 29. 9. 2023 do 16:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Městské části hl. města Prahy
 • Nestátní neziskové organizace (tj. obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, zájmové sdružení právnických osob)
 • Obce.
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba nového kulturního a kreativního centra.
 • Přestavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum.
 • Rozšíření stávajícího kulturního a kreativního centra.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokováno celkem 0,56 mld. Kč z prostředků stanovených pro iniciativu Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center dle schváleného Národního plánu obnovy.
 • Podpora je poskytována formou dotace v souladu s podmínkami výzvy a metodickými pokyny pro realizaci Národního plánu obnovy, s ustanovením § 14 rozpočtových pravidel a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném ustanovením § 14q rozpočtových pravidel.
 • Podpora bude poskytována formou dotace s maximální hranicí z celkových způsobilých výdajů projektu, a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře. Celkový objem prostředků je z důvodu celorepublikového posílení kulturních a kreativních odvětví rovnoměrně rozdělen mezi jednotlivé územní celky.
 • Spoluúčast státního rozpočtu může činit až 100 % z celkových způsobilých nákladů realizace projektu, maximální výše podpory ze státního rozpočtu na jednu akci se stanovuje limitem 40 mil. Kč. Zároveň se stanovuje i minimální limit, který je stanoven na 8 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty ve smyslu této výzvy musí být realizačně ukončeny1 nejpozději do 1. 12. 2025.
 • Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území obce České republiky, jejíž počet obyvatel je v rozmezí od 2 tisíc do 10 tisíc obyvatel.
 • V případě Prahy je stanoven limit na počet obyvatel městské části dle dat ČSÚ v časové řadě Obyvatelstvo Prahy podle městských částí 1991–2022 se stavem počtu obyvatel k 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru