Přeskočit na obsah

MK ČR — Výzva č. 2/2022 Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce a internacionalizace — Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Dotace na podporu výzkumu, rešeršní, analytické činnosti, jejíž výstupy by mohly být využity pro tvorbu strategických a legislativních materiálů MK. Podpořeny budou zejména projekty zabývající se problematikou statusu umělce, dále projekty, jejichž předmětem bude evaluace dotačních programů MK z hlediska možností podpory fyzických osob a internacionalizace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od od 6. 6. 2022 od 0.00 hod. do 8. 7. 2022 do 24.00 hod

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, sídlící na území ČR, s výjimkou státních příspěvkových organizací: profesní asociace, oborové platformy, kulturní a výzkumné organizace, vysoké školy a další. 
  • Žádost předkládá organizace, která je realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít účetnictvím žadatele, účetnictví je jasně oddělené od ostatních projektů a účetní doklady obsahují specifický znak pro financování z této výzvy z NPO). Pokud projekt pořádá více spoluřešitelů, žádost předkládá ten subjekt, který nese odpovědnost za realizaci projektu.

Typy podporovaných aktivit:

 • A Specifika uměleckého oboru a identifikace profesí, které by měl status umělce řešit a zahrnout i s ohledem na případná omezení veřejných kulturních produkcí a potřeby kompenzací včetně podpůrných profesí.
 • B Návrhy opatření v oblasti sociálního a důchodového pojištění, daňových úlev apod.
 • C Návrhy na úpravy podmínek a nabídky dotačních titulů MK ve smyslu zlepšování podmínek pro umělce a umělkyně (autory/autorky) – se zaměřením na možnosti podpory fyzických osob.
 • D Návrhy na aktivity uměleckých profesí a umělecko-technických profesí týkající se výjezdů do zahraničí či spolupráce se zahraničními subjekty (nejen z oblasti kultury) – se zaměřením na možnosti podpory fyzických i právnických osob.
 • E Jiný projekt v oblasti implementace NPO, komponenty Status umělce s výstupy aplikovatelnými při tvorbě legislativních předpisů a metodických doporučení.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokováno celkem 5 mil. Kč z prostředků stanovených pro iniciativu Status umělce dle schváleného NPO.
 • Dotace může poskytnuta do 100 % uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit maximálně 3 projekty, každý formou samostatné žádosti. Vysoké školy předkládají žádost výhradně prostřednictvím rektorátu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru