Přeskočit na obsah

MK ČR — Výzva č. 318/2023 – Rozvoj kompetencí pracovníků KKS: individuální tvůrčí a studijní projekty

Dotace na podporu individuálních tvůrčích a studijních projektů, jež jsou součástí osobních uměleckých, pracovních či vzdělávacích plánů jednotlivých žadatelů / příjemců dotací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 11. 2023 do 5. 1. 2024 (do 15.00 hodin).

Příjemci podpory:

 • Žadatel musí být občan České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR;
 • žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti o dotaci žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, jiným zemím EU, státním fondům, rozpočtům územních samosprávných celků nebo ke zdravotní pojišťovně;
 • žadatel nesmí být v době realizace projektu, na který je mu dotace poskytována, žákem střední školy či konzervatoře nebo studentem vyšší odborné školy či vysoké školy v České republice (žadatel nesmí být v době realizace projektu ani studentem doktorského studijního programu na vysoké škole v České republice);
 • žádost předkládá vždy jedna fyzická osoba;
 • žadatel může v rámci této výzvy předložit maximálně 1 projekt formou samostatné žádosti;
 • žadatel, který dotaci obdrží, nesmí převádět dané finanční prostředky na jiné právnické či fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Individuální studijní projekty:
  • Individuální tvůrčí projekty – literatura.
  • Individuální tvůrčí projekty – výtvarné umění.
  • Individuální studijní projekty.

Forma a výše podpory:

 • Doporučenou výši podpory stanoví při hodnocení žádosti odborná komise Odboru umění, knihoven a  kreativních odvětví MK, o výsledcích rozhoduje ministr kultury. 
 • Dotace může být poskytnuta až do 100 % uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé mohou v rámci této výzvy žádat o podporu v délce od 3 do 12 měsíců, a to od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru