Přeskočit na obsah

MK — Program restaurování movitých kulturních památek

Dotace na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. Jedná se zejména o movité kulturní památky, jako jsou např. oltáře včetně oltářních obrazů, závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo kazatelny, které jsou umístěny v církevních objektech a dále o soubory uměleckých děl sochařských a malířských a předmětů výtvarného a užitého umění.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat nejpozději od 25. dubna 2024 do 30. června 2024.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci movité kulturní památky: 
  • Fyzické osoby.
  • Obce a jimi zřizované právnické osoby.
  • Církve.
  • Neziskové organizace.
  • Právnické osoby.
  • Kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. Jedná se zejména o movité kulturní památky, jako jsou např. oltáře včetně oltářních obrazů, závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo kazatelny, které jsou umístěny v církevních objektech a dále o soubory uměleckých děl sochařských a malířských a předmětů výtvarného a užitého umění.
 • Finanční příspěvek může být použit na obnovu (restaurování) kulturních památek, které jsou součástí nemovité kulturních památky (jsou pevně spojené s nemovitostí a nemají vlastní rejstř. č. ÚSKP), jako jsou oltáře, kazatelny, křtitelnice a varhany a zároveň může být použit příspěvek z jiných programů na úseku státní památkové péče na stavební obnovu nemovité kulturní památky, případně i na jiné součásti nemovité kulturní památky.

Forma a výše podpory:

 • Poskytnutí finančního příspěvku ze státního rozpočtu ČR v Programu restaurování movitých kulturních památek se řídí obecně závaznými předpisy. Příspěvek se poskytuje v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 66/1988 Sb. Ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, usnesením vlády České republiky č. 426 ze dne 16. července 1997, Zásadami Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci prostředků státního rozpočtu v Programu restaurování movitých kulturních památek včetně opatření a dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • Při stanovení výše příspěvku se vychází z doložených nákladů. Příspěvky v Programu restaurování movitých kulturních památek jsou zpravidla poskytovány nejvýše do 90 % uznatelných nákladů předložené akce obnovy kulturní památky.

Specifika a omezení:

 • Akce obnovy kulturních památek musí být realizovány, fakturovány a platby poukázány do 31. 12. 2025.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru