Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MMR ČR – Dotace pro nestátní neziskové organizace

karl.kraj
Share Button

Dotace se poskytují na realizaci projektů NNO, které přispívají k naplňování cílů státní politiky, vyplývajících především z hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány nejpozději do 17. prosince 2018, do 12 hod.

Příjemce podpory:

 • Žadatelem o státní dotaci může být nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice: spolek, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, ústav, resp. zapsaný ústav.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb - Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady.
 • 2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení - Podpora aktivit zaměřených na poskytování odborného poradenství v oblasti bydlení nebo na zvyšování odborné kvalifikace pracovníků organizací poskytujících poradenství v oblasti bydlení (školení, semináře, odborné supervize, apod.).
 • 3. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí - Podporovány budou systémové či jednorázové aktivity s přidanou hodnotou regionálního a nadregionálního charakteru, kde bude prokazatelný pozitivní dopad na široký (měřitelný) okruh aktérů regionálního rozvoje a aktivity zaměřené na zavádění udržitelného rozvoje a strategického řízení do praxe.

Forma a výše podpory

 • Předpokládaná výše alokovaných prostředků pro rok 2019 činí celkem 34 mil. Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace je stanovena na 50 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových uznatelných nákladů schváleného projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotace má investiční i neinvestiční charakter za oblast podpory č. 1 a č. 3; za oblast podpory č. 2 má dotace pouze neinvestiční charakter.
 • Žadatel o dotaci může podat pouze jednu Žádost za vybranou oblast podpory pro rok 2019 za svou organizaci.
 • Souhrnné projekty zahrnující více ucelených programových částí (aktivit, činností, produktů atd.) musí být strukturovány.
 • Příjemce dotace nesmí z dotačních prostředků poskytovat finanční prostředky jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu nákladů, spojených s realizací projektovaných činností, na které byly prostředky použity.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>