Přeskočit na obsah

MMR ČR — Dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu je zaměřená na spolufinancování aktivit českých vedoucích partnerů/hlavních příjemců a projektových partnerů zapojených do projektů, které obdrží podporu z programů Evropská územní spolupráce – Interreg.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 01. 06. 2023 do 31. 12. 2029.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem, tj. subjektem předkládajícím žádost, je Partner, který splňuje současně následující podmínky:
  • a) patří mezi vhodné příjemce dotace ze státního rozpočtu ČR:
   • právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku,
   • veřejné vysoké školy a výzkumné organizace,
   • obce a jejich příspěvkové organizace (vč. dobrovolných svazků obcí),
   • kraje a jejich příspěvkové organizace,
   • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, tj. subjekty, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost.
  • b) je zapojen do projektu, který byl schválen Monitorovacím výborem jedním z programů Interreg uvedených v bodě 1.2, a pro který byl vydán právní akt (uzavřena smlouva mezi řídicím orgánem a vedoucím partnerem projektu nebo vydáno řídicím orgánem rozhodnutí), kterým se na projekt poskytuje dotace z příslušného programu.
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku, Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace, Obce a jejich příspěvkové organizace, Kraje a jejich příspěvkové organizace, Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, Příjemce Fondu malých projektů dle čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) 2021/1059 sídlící na území České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu je zaměřená na spolufinancování aktivit českých vedoucích partnerů/hlavních příjemců a projektových partnerů zapojených do projektů, které obdrží podporu z programů Evropská územní spolupráce – Interreg.
  • Program Interreg Česko — Polsko 2021–2027.
  • Program Interreg Sasko — Česko 2021–2027.
  • Program Interreg Bavorsko — Česko 2021–2027.
  • Program Interreg Rakousko — Česko 2021–2027.
  • Program Interreg Slovensko — Česko 2021–2027.
  • Program Interreg Central Europe 2021–2027.
  • Program Interreg Danube Region 2021–2027.
  • Program Interreg Europe 2021–2027.

Forma a výše podpory:

 • Dotace ze státního rozpočtu je poskytována ve výši max. 5 % nebo max. 10 % způsobilých výdajů daného Partnera v závislosti na typu příjemce.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje na základě poskytovatelem vydaného Rozhodnutí. Dotace bude vyplacena zpětně na základě příjemcem předložených a kontrolorem ověřených výdajů projektu a to pouze na spolufinancování výdajů, které byly kontrolorem ověřeny po datu vydání Rozhodnutí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru