Přeskočit na obsah

MMR ČR — Dotační titul COVID — Ubytování II — HUZ

Dotace na podporu odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření1 souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021,  prodlouženo do 29. 4. 2021.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je subjekt, který:
 • a) je fyzickou osobou, která byla ke dni 1. října 2020 daňovým: 
  • a. rezidentem České republiky, nebo
  • b. nerezidentem České republiky, který předpokládá, že splní všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období roku 2020 podle §35 odst. 2 zákona o daních z příjmů;
 • nebo je obchodní korporací, která ke dni 1. října 2020 byla daňovým rezidentem: 
  • c. České republiky, nebo
  • d. jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru;
 • b) provozuje2 živnost ubytovací služby nebo hostinskou činnost, nebo jinou činnost umožňující poskytovat ubytování3 na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)4 ;
 • c) provozuje na území České republiky následující kategorie ubytovacích zařízení: hotel, apartmánový hotel, motel, botel, hotel garni, penzion, turistická ubytovna, hostel, nebo nestátní lázeňská zařízení,
 • d) provozuje na území České republiky hromadné/á5 ubytovací zařízení, které/á naplňuje/í vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, § 2 písm. c);
 • e) provozuje na území České republiky hromadné/á ubytovací zařízení, které/á splňuje/í minimální parametry třídy ubytovacího zařízení, dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména dle § 43 a § 44 vyhlášky, příp. parametry předpisů platných v době kolaudace ubytovacího zařízení; v případě botelu nemusí hromadné ubytovací zařízení splnit podmínky vyhlášky č. 268/2009 Sb.;
 • f) má veškeré provozovny ubytovacích služeb, na které se vztahuje žádost o dotaci, označeny v souladu s § 17, odst. 8, písm. c) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění;
 • g) plní nebo se zaváže plnit povinnost zpravodajské jednotky v souladu s § 2 odst. i a j zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě v platném znění, respektive dle vyhlášky č. 293/2019 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2020 nebo vyhlášky č. 466/2020 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2021.
 • h) Za oprávněného žadatele se nepovažují organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní fondy, státní podniky a subjekty převážně financované nebo řízené státem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření1 souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.
 • Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.
 • Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 3 300 000 000 Kč.
 • Ministerstvo pro místní rozvoj si vyhrazuje právo na změnu alokace uvedené v předchozím odstavci nebo na zrušení výzvy v případě nedostatku finančních prostředků.

Specifika a omezení:

 • Za rozhodné období, k němuž se podpora vztahuje, se považuje období od 22. 10. 2020 do 22. 01. 2021. Do rozhodného období není započteno období od 03. 12. 2020 do 17. 12. 2020, kdy bylo možné poskytovat ubytovací služby (neplatilo omezení poskytování ubytovacích služeb).
 • Předmětem podpory v rozhodném období 22. 10. 2020 – 22. 01. 2021 nejsou kempy a chatové osady.
 • Jeden žadatel může předložit pouze jednu žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru