Přeskočit na obsah

MMR — Operační program Technická pomoc — Výzva č. 1 — Podpora řízení a koordinace, Dohody o partnerství

Dotace na zajištění principu partnerství na národní a evropské úrovni a přenos zkušeností a sdílení informací s EK a ostatními členskými státy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2023.

Příjemci podpory:

 • SC 1.1 Ústřední orgány zajišťující institucionální koordinaci a řízení DoP a implementaci protikorupční strategie v rámci ESIF v ČR. 
  • Ústřední orgány státní správy a organizační složky státu, které přispívají k naplnění DoP.
  • Centrum pro regionální rozvoj České republiky.
  • Úřad vlády ČR.
  • Gestoři obecných předběžných podmínek.
  • Gestoři koordinace a monitorování finančních nástrojů.
  • Řídicí orgány operačních programů v programovém období 2014–2020.
  • MMR a jeho příspěvková organizace zajišťující iniciativu Uhelné regiony v transformaci.
 • SC 1.2 Ústřední orgány zajišťující institucionální koordinaci a řízení Dohody o partnerství v ČR.
 • SC 1.4 Ministerstvo financí — Auditní orgán.

Typy podporovaných aktivit:

 • SC 1.1 — Vytvořit podmínky pro naplnění cílů DoP a koordinace řízení: 
  • Zajištění administrativní kapacity pro horizontální instituce (zejména MMR a MF-PCO) a ŘO OPTP z hlediska mezd a nezbytného materiálu, vybavení a administrativní a technické podpory jejich činností;
  • Systém vzdělávání pro zaměstnance subjektů zapojených do implementace ESIF a pro zaměstnance subjektů ukončujících programové období 2007–2013, horizontálních subjektů a partnerů DoP (členové platforem a monitorovacích výborů);
  • Zajištění principu partnerství na národní a evropské úrovni a přenos zkušeností a sdílení informací s EK a ostatními členskými státy;
  • Zajištění podpory naplnění předběžných podmínek a koordinace realizace finančních nástrojů;
  • Podpora plnění Doporučení Rady;
  • Protikorupční opatření.
 • v SC 1.2 — Zajistit informovanost o ESIF u cílových skupin: 
  • Příprava a provádění Společné komunikační strategie;
  • Vyhodnocování plnění komunikační strategie z centrální úrovně;
  • Zajištění průřezových komunikačních aktivit programů v souladu s komunikační strategií DoP;
  • Zajištění, provoz a rozvoj jednotné informační sítě o ESIF (Eurocentra, Eurofon);
  • Zajištění, provoz a rozvoj zastřešujícího webového portálu;
  • Odborné informování novinářů a zástupců médií o oblasti ESIF;
  • Pravidelná komunikace příkladů dobré praxe;
  • Informační podpora potenciálním žadatelům;
  • Zajištění včasné přípravy nového programového období 2021+.
 • SC 1.4 — Vytvořit podmínky pro účinnou kontrolu a audit ESIF: 
  • Zajištění administrativní kapacity pro AO z hlediska mezd a nezbytného materiálu, vybavení a administrativní a technické podpory činnosti;
  • Specifický systém vzdělávání pro zaměstnance AO;
  • Zvýšení kvality řízení implementace ESIF prostřednictvím expertní podpory.

Forma a výše podpory:

 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Míra podpory: 100 %.
 • Alokace výzvy:
  • SC 1.1 – 2 183 335 000 Kč.
  • SC 1.2 – 314 819 000 Kč.
  • SC 1.4 – 1 549 882 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekty lze realizovat na území celé ČR včetně hl. města Prahy.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru