Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MMR – Operační program Technická pomoc – Výzva č. 4 – P.O. 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství (NNO)

team-3373638__340
Share Button

Dotace pro nestátní neziskové organizace, které se podílí na realizaci projektů jako jsou například: vzdělávání (zejména inkluzivní vzdělávání; předškolní vzdělávání; kvalita vzdělávacích institucí), sociální začleňování (zejména sociální bydlení; dostupnost a kvalita sociálních služeb vč. nízkoprahových, komunitních center; inovace v sociálních službách; deinstitucionalizace sociálních služeb v krajích; preventivní programy; sociální podnikání) a další.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2023 v 10.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace jsou subjekty, které:
  • vznikají zdola iniciativou NNO, těmito NNO jsou zakládány a tvořeny (nejedná se tedy o hlavní spolek a jeho pobočné spolky);
  • mají právní formu členské korporace podle občanského zákoníku (spolek nebo zájmové sdružení právnických osob);
  • jejich účelem, který je uveden ve stanovách, je především poskytování služeb svým členům a hájení jejich zájmů;
  • vznikly jako trvalá uskupení (nikoliv jako dočasné), působící na území České republiky na národní úrovni;
  • jejich povinným znakem, který zaručuje jejich legitimitu a reprezentativnost, je existence členské základny, tvořené řádnými a přidruženými členy, přičemž jde alespoň z 51 % o nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, účelová zařízení církví); dalšími členy mohou být např. další církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, obchodní společnosti, fyzické osoby;
  • vedou seznam členů podle občanského zákoníku;
  • jejich členové platí členské příspěvky, kterými je činnost a správa zastřešující NNO alespoň částečně financována;
  • mají strukturu orgánů podle občanského zákoníku a vyznačují se demokratickým způsobem instalování jejich členů. (to znamená, že členové zastřešujících NNO mají rozhodující vliv na vytváření jejich orgánů a kontrolují jejich činnost.);
  • zřizují kontrolní orgán podle občanského zákoníku;
  • mají alespoň jednoho zaměstnance na min. 0,2 úvazku, který jejich činnost organizuje a řídí;
  • vydávají pravidelnou výroční zprávu;
  • mají zřízené webové stránky, které informují o jejich aktivitách a kde se samy prezentují jako zastřešující organizace NNO.

Typy podporovaných aktivit:

 • S.C 1.1 – Vytvořit podmínky pro naplnění cílů DoP a koordinace řízení:
  • rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce (zejména rovné příležitosti na trhu práce; služby péče o děti; podmínky pro soulad osobního a pracovního života);
  • vzdělávání (zejména inkluzivní vzdělávání; předškolní vzdělávání; kvalita vzdělávacích institucí);
  • sociální začleňování (zejména sociální bydlení; dostupnost a kvalita sociálních služeb vč. nízkoprahových, komunitních center; inovace v sociálních službách; deinstitucionalizace sociálních služeb v krajích; preventivní programy; sociální podnikání);
  • veřejná správa (zejména kvalita veřejné správy; prevence korupce; otevřená data, egovernment a IT veřejných organizací);
  • doprava (včetně cyklodopravy a Smart Cities);
  • životní prostředí (ochrana životního prostředí, změna klimatu a řešení rizik);
  • podpora a koordinace implementace CLLD;
  • uplatnění horizontálních principů (vč. udržitelného rozvoje) a cílů pro implementaci fondů.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory: 100 %.
 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt:
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 7 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2023.
 • Projekty lze realizovat na území celé ČR včetně hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>