Přeskočit na obsah

Moravskoslezský kraj — Program na podporu komunitní práce a neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality

Účelem programu je řešit a mírnit následky sociálního vyloučení v lokalitách se zvýšenou koncentrací osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a přispět ke snížení výskytu kriminality či dalších sociálně rizikových jevů na území Moravskoslezského kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí je  od 10. 11. 2023 do 16. 11. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

  • Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, které prokáží minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v oblasti prevence sociálního vyloučení a prevence kriminality ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy).

Typy podporovaných projektů:

  • KPPK 1/24 Podpora komunitní práce v lokalitách se zvýšenou koncentrací osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a preventivních aktivit ve prospěch obyvatel těchto lokalit.
  • KPPK 2/24 Podpora letních pobytových táborů, víkendových pobytů nebo jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy.
  • KPPK 3/24 Podpora probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti a mládež a podpora resocializačních programů pro dospělé pachatele.
  • KPPK 4/24 Podpora tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních, osvětových aktivit a pořízení bezpečnostně technických prvků.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20 000 Kč, maximální výše dotace činí 80 000 Kč.
  • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně do výše 70 %. Finanční spoluúčast z vlastních, případně z jiných zdrojů žadatele na uznatelných nákladech projektu musí činit minimálně 30 %.

Specifika a omezení:

  • V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně dva projekty v dotačním titulu KPPK 1/24 a maximálně dva projekty v dotačních titulech KPPK 2/24 až KPPK 4/24. Pokud se jedná o realizaci projektu na registrovanou sociální službu, mohou být předmětem projektu aktivity vztahující se pouze k fakultativním činnostem v rámci registrované soc. služby (1 žádost = 1 projekt = 1 identifikátor).
  • Realizace projektu byla zahájena nejdříve ode dne 1. 1.  2024, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2024.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru