Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Moravskoslezský kraj – Program na podporu projektů ve zdravotnictví

shutterstock_156266657.jpg
Share Button

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit projekty organizací, jejichž pravidelná a různorodá činnost zlepšuje kvalitu života zdravotně postižených občanů, podporuje jejich individuální potřeby a umožňuje jim vést běžný život v jejich přirozeném prostředí. Dotační program je určen na podporu projektů zaměřených na zdravotnickou osvětu a prevenci, na preventivní a výchovně vzdělávací aktivity v oblasti podpory zdraví.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 1. 2021 do 11. 1. 2021.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

  • Spotřeba materiálu (např. kancelářské potřeby, zdravotnický materiál a pomůcky, hygienické a čisticí potřeby, vzdělávací materiály, ochranné pracovní pomůcky, pohonné hmoty max. do výše 50 % celkové poskytnuté dotace, apod.),
  • Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (náklad na pořízení notebooků, digitálních kamer, fotoaparátů a mobilních telefonů lze uvést mezi uznatelné náklady, avšak k jejich úhradě nesmí být použita dotace, tj. ve sloupci „Požadovaná výše dotace“ v nákladovém rozpočtu musí být u dané položky uvedena nula),
  • Spotřeba energie (např. elektrická energie, vodné, stočné, plyn); poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě těchto nákladů maximálně do výše 50 % celkové poskytnuté dotace, uhrazeny musejí být nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2021. Zálohová faktura není daňovým dokladem, při závěrečném vyúčtování dotace je nutno doložit konečnou fakturu za vyúčtování energie,
  • Jiné služby (nájemné, vzdělávání, pronájem přednáškových prostor a audio-video techniky apod.),
  • Osobní náklady (pouze ve formě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti); poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě těchto nákladů maximálně do výše 50 % celkové poskytnuté dotace.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt je 80 000 Kč.
  • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě celkových uznatelných nákladů realizovaných projektů maximálně 70 %.

Specifika a omezení:

  • Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>