Přeskočit na obsah

MPO ČR — Digitální vysokokapacitní sítě – výzva III. — Rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných místech na venkově — NPO

Cílem výzvy je vybudování pasivní infrastruktury základnových stanic sítě 5G a následně ve spolupráci s držiteli práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 a/nebo 3600 MHz zajistit pokrytí investičně náročných lokalit na venkově signálem 5G, jež umožní spolehlivé poskytování mobilních služeb 5G koncovým zákazníkům.

Příjem žádostí:

 • Datum zahájení příjmu předběžných žádostí 10. 3. 2023.
 • Datum ukončení příjmu předběžných žádostí 17. 4. 2023.
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 17. 3. 2023.
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 5. 6. 2023.

Příjemci podpory:

 • a) Je podnikatelský subjekt bez ohledu na velikost dle definice v Příloze I GBER,
  b) má oprávnění k podnikání odpovídající podporované ekonomické činnosti; v rámci této výzvy jsou přípustné následující kategorie CZ-NACE7:
  • 610000 Telekomunikační činnosti (610000 až 619000)
  • 410000 Stavebnictví
  • 68200 Pronájem nemovitostí,
 • c) je registrován jako podnikatel v elektronických komunikacích u Českého telekomunikačního Úřadu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je rozvoj mobilních sítí v investičně náročných lokalitách České republiky, ve kterých: 
  • není dostupný signál mobilních sítí 4G a zavedení sítí 4G není plánováno do konce roku 2025, a zároveň
  • nejsou zavedeny sítě 5G a zavedení sítí 5G není plánováno do února roku 2031 (viz termín splnění rozvojových kritérií podmínek aukce kmitočtů 5G).
 • Vybudovaná síť 5G v investičně náročných lokalitách musí: 
  • mít provozně technické parametry, které budou odpovídat parametrům uvedeným v podmínkách aukce kmitočtů 5G a ve vydaných rozhodnutích o přídělech kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 700 MHz,
  • zabránit vzniku monopolu na poskytování služeb 5G v relevantní intervenční oblasti.
 • Budování nové pasivní infrastruktury pro mobilní sítě;
 • Modernizace stávajících prvků pasivní infrastruktury pro mobilní sítě.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory: Dotace je poskytována ve výši do 94 % z prokázaných celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Žadatel může požadovat nižší míru podpory. Avšak při hodnocení překryvu projektů bude směrodatná výše dotace vyjádřena v Kč.
 • Dotace na jeden projekt v rámci výzvy je poskytována minimálně ve výši 0,2 mil. Kč a maximálně ve výši 7,0 mil. Kč.
 • V případě předložení projektu, který bude pokrývat 2 nebo více intervenčních oblastí je maximální výše následující: 
  • Pro X (max. 4) intervenčních oblastí: maximální výše = X * 4 mil. Kč.
  • Požadavky na dotaci, které převýší obě uvedené maximální částky, nebudou akceptovány, pokud převýší míru inflace stavebních prací nebo míru inflace stavebních a konstrukčních materiálů.
  • Žadatel může v jedné své žádosti žádat o dotaci na více projektů, celkově však žádost o dotaci musí být maximálně do výše 100,0 mil. Kč a všechny projekty v jedné žádosti musí být umístěny v jednom regionu na úrovni NUTS 3 (kraj).
 • Plánovaná alokace výzvy: 300 000 000 Kč s možností případného následného navýšení.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 3. 2026 (Nerozhodne-li poskytovatel dotace na základě schválení požadovaného posunu termínu jinak).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru