Přeskočit na obsah

MPO ČR — Digitální vysokokapacitní sítě – výzva IX. — 1.3 Digitální vysokokapacitní sítě 5 G, z Investice č. 2: Instalace a otestování inteligentního dopravního systému (C‑ITS) — NPO

Dotace na  instalaci a otestování kooperativního inteligentního dopravního systému (C‑ITS) využívající 5G na vybraném úseku železničního koridoru TEN‑T a navazující tratě.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 1. 2024, 10:00:00 do 30. 6. 2024, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Žadatel o podporu musí splňovat následující podmínky:
  • a) je provozovatelem železniční dopravní cesty (dráhy) — koridorů TEN‑T v České republice,
  • b) má oprávnění k podnikání či jiné oprávnění odpovídající podporované ekonomické činnosti.,
  • c) uvedl v Prohlášení k Žádosti o podporu údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že je právnickou osobou, má zapsány skutečné majitele dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů,
  • d) nebylo dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto o jeho úpadku (pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na podnik jako na podnik v úpadku a podmínka pro poskytnutí podpory je tak splněna),
  • e) není v likvidaci.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem Výzvy je instalace a otestování kooperativního inteligentního dopravního systému (C‑ITS) využívající 5G na vybraném úseku železničního koridoru TEN‑T a navazující tratě. 
 • Otestování kooperativních inteligentních dopravních systémů s použitím sítí 5G má za úkol prověřit, zda lze očekávat významné zvýšení bezpečnosti, plynulosti a efektivity drážního a silničního provozu na železničních přejezdech a u koridorů TEN‑T včetně navazujících tratí.
 • Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní je instalace a otestování C‑ITS na železnici s využitím 5G technologií včetně zpracování zprávy o výsledcích projektu s oponentním posudkem.

Forma a výše podpory:

 • Podpora na projekt a jednoho Žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč do 50 mil. Kč.
 • Projekty požadující dle míry podpory (a plánující dle toho úměrně nízké celkové způsobilé výdaje) nižší podporu než minimální absolutní, jsou nepřijatelné a podpora jim nebude poskytnuta. Uvedené omezení platí pro žádost o podporu. Maximální absolutní podpora je nepřekročitelná, pokud nebude zvýšena alokace.
 • Žadatel může požádat o maximální míru podpory až do 100 % způsobilých nákladů či nižší.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2025 (Nerozhodne-li poskytovatel dotace na základě schválení požadovaného posunu termínu jinak).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru