Přeskočit na obsah

MPO ČR — I. Výzva Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie — Investice č. 11 Digitální regulační pískoviště (sandboxy) — NPO

Dotace na podporu  projektů, jejichž cílem je rozšíření aktuální formy podpory rozvoje inovativního fintech ekosystému v ČR prostřednictvím dedikovaného prostředí pro regulatorní a technické testování nových finančně-technologických služeb, produktů a obchodních modelů, a to s v souladů s Evropskou strategií pro digitální finance a Závěry Rady o „regulačních pískovištích“ a doložkách o experimentování.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 20. května 2024 do 14. června 2024.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je subjekt dle zákona č. 1/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivity regulatorního sandboxu jsou určený společnostem, které v jeho rámci chtějí testovat a rozvíjet službu, produkt a/nebo obchodní model splňující následující podmínky:
  • Inovativnosti: finančně-technologická služba, produkt nebo obchodní model, který chce firma testovat v sandboxu musí přinášet nové řešení aplikovatelné i na český trh,
  • potřebnost: služba, nebo obchodní model, který chce testovat v sandboxu nemá jasné regulatorní postavení a/nebo potřebuje přístup k datovým sadám pro zjištění fungování, užitečnosti a životaschopnosti testované služby nebo obchodního modelu,
  • přínosnost: řešení musí být relevantní pro český finanční trh, tj. musí odpovídat na potenciální potřebu českého spotřebitele nebo firemního zákazníka
  • nízké riziko ohrožení stability finančních trhů nebo ochranu spotřebitele,
  • má ambice expandovat do zahraničí, nebo je v zahraničí již přítomno.
 • KA 1 Příprava a zahájení činnosti regulatorního sandboxu.
 • KA 2 Poskytování expertních služeb.
 • KA 3 Zabezpečení dialogu mezi regulatorními a dohledovými orgány a inovátory.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory: Dotace je poskytována v plné výši prokázaných celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Maximální intenzita podpory zde nesmí přesáhnout 100 % z celkových způsobilých výdajů výzkumné organizace bez ohledu na velikost výzkumné organizace.

Specifika a omezení:

 • Platí pro území České republiky včetně hl. m. Prahy. Žadatel i partner s finančním příspěvkem musí mít v České republice založenou provozovnu nebo odštěpný závod.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. března 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru