Přeskočit na obsah

MPO ČR — NPO- III. Výzva Digitální  ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie — Investice č. 6 Demonstrativní projekty rozvoje aplikací

Cílem Výzvy je urychlení vývoje komerčně použitelných aplikací pro sítě 5. generace pomocí demonstrativních projektů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 5. 1. 2024 do 30. 6. 2024.

Příjemci podpory:

 • Žadatel je podnikem bez ohledu na velikost dle definice v Příloze I GBER, a to zejména podnikatelským subjektem, popř. jinou právnickou osobou (např. vysoké školy, veřejné výzkumné instituce apod.), které mohou obdržet podporu podle podmínek příslušejících podniku. Žadatelem bude vždy podnikatelský subjekt a jiná právnická osoba může v projektu vystupovat pouze v roli partnera s finančním příspěvkem,
 • b) má oprávnění k podnikání či jiné oprávnění odpovídající podporované ekonomické činnosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpořeny budou projekty, které budou počítat s využitím standardů sítí elektronických komunikací 5G dle specifikací 3GPP a budou řádně odůvodněny z pohledu využití vlastností sítí 5G a jejich přidané hodnoty oproti využití sítí nižších generací.
 • Předmětem demonstrativních projektů budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní je vytvoření aplikací nebo jejich dílčích částí (sběr a vyhodnocování dat, monitorovací a řídící systémy atd.), které prokáží používání mobilních sítí 5G, případně kampusových sítí 5G.
 • Demonstrativní projekty představují možnost podpory aplikací digitalizovaných výrobních linek nebo robotizovaných systémů s přímou komunikací uživatelů přes 5G mobilní zařízení nebo komunikace zařízení, nebo strojů/technologií mezi sebou (D2D, M2M).
 • Přínos:
  • snižování výrobních nákladů,
  • zkracování doby výroby,
  • eliminace ohrožení lidského faktoru ve výrobě.

Forma a výše podpory:

 • Podpora na projekt a jednoho Žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč do 15 mil. Kč na jeden Use-case (Indikátor případu užití). Je možno do jednoho projektu zahrnout více Use-cases (případů užití) až do maximální výše podpory 50 mil. Kč.
 • Příjemce musí poskytnout finanční příspěvek ve výši alespoň 25 % způsobilých nákladů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou podporu z veřejných zdrojů.
 • Míra podpory dle článku 29 GBER.
 • Podpora bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů pro malé a střední podniky a 15 % pro velké podniky (za splnění podmínky podle bodu 2.6) bez ohledu na místo realizace.
 • Míra podpory dle de minimis.
 • Podpora bude poskytována ve výši 80 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.

Specifika a omezení:

 • Podpora bude poskytnuta vždy v souladu s platnou regionální mapou podpory pro ČR.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2025

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru