Přeskočit na obsah

MPO ČR — Výzva IX. — Dokrytí vybraných železničních koridorů signálem 5G vyšší úrovně z komponenty 1.3 Digitální vysokokapacitní sítě — Investice č. 2

Cílem Výzvy je vybudování pasivní infrastruktury základnových stanic pro služby 5G, příp. 5G + GSM‑R  a budoucího FRMCS. Ve spolupráci s držiteli práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 a/nebo 3600 MHz zajistit dokrytí vybraných lokalit železničních koridorů TEN‑T signálem 5G, aby vykazovalo minimální výkon referenčního signálu RSRP = ‑83 dBm (dále jen signálem 5G vyšší úrovně) jež umožní spolehlivé poskytování mobilních služeb 5G koncovým zákazníkům.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 7. 2024 do 17. 9. 2024.

Příjemci podpory:

 • a) Provozovatel železniční dopravní cesty (dráhy), na které leží intervenční oblasti uvedené v Příloze č. 8,
 • b) má oprávnění k podnikání odpovídající podporované ekonomické činnosti; v rámci této výzvy jsou přípustné následující kategorie CZ-NACE6:
  • 610000 Telekomunikační činnosti (610000 až 619000),
  • 6120 — Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí,
  • 410000 Stavebnictví,
  • 42 Inženýrské stavitelství,
  • 42220 — Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace,
  • 6820 — Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dokrytí vybraných úseků železničních koridorů TEN‑T signálem 5G vyšší úrovně bude realizováno prostřednictvím výstavby dalších základnových stanic nad rámec základnových stanic sítí 5G, které MNO musí uvést do provozu v souladu s Rozvojovými kritérii podmínek aukce kmitočtů 5G. Předmětem podpory je výstavba pasivní infrastruktury základnových stanic sítí 5G, přičemž prostřednictvím veřejné konzultace byla přijata opatření, která ochránila investice MNO a rovněž jejich potenciální investiční záměry.
 • Základnové stanice 5G, případně 5G + GSM‑R, jenž budou vybudovány se státní podporou, musí:
  • mít provozně technické parametry, které budou odpovídat parametrům sítí a služeb dle Přílohy č. 4,
  • zabránit vzniku monopolu na poskytování služeb 5G v relevantní intervenční oblasti.
 • Na vybudované infrastruktuře ve vybraných úsecích železničních koridorů TEN‑T musí být v případě zájmu MNO zajištěn velkoobchodní přístup.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory: Dotace je poskytována ve výši až 100 % z prokázaných celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Žadatel může požadovat nižší míru podpory. Tato požadovaná výše podpory bude hodnocena dle hodnotících kritérií uvedených v Příloze č. 2.
 • Celková dotace nesmí přesáhnout 224 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpora bude příjemci poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Řídícím orgánem obsahujícího i podmínky poskytnutí dotace a ostatní povinnosti příjemce dotace (viz Příloha č. 17).
 • Podpora bude proplácena zpětně po ukončení každého projektu za předpokladu splnění podmínek RoPD na základě dokladů předložených příjemcem v žádosti o platbu.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 06. 2026 (Nerozhodne-li poskytovatel dotace jinak).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru