Přeskočit na obsah

MPO — Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje “TRIO“

Posláním Programu je podpořit aktivity v průmyslovém výzkumu a experimentálním vývoji, které budou využívat a dále rozvíjet potenciál v oblasti klíčových technologií (Key Enabling Technologies, dále jen „KETs“). Jde o technologie náročné na znalosti a kvalifikovanou pracovní sílu, vyžadující zásadní podíl výzkumných aktivit a s rychlými inovačními cykly. KETs jsou uplatnitelné v nových produktech a službách s vysokou přidanou hodnotou a budou přispívat k hospodářskému růstu a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky a Evropské unie.

V souvislosti s probíhající pandemií způsobenou koronavirem SARS-CoV‑2 a jejími zásadními negativními dopady do řady společenských oblastí umožňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu jako poskytovatel podpory projektů v programu TRIO podávat žádosti o navýšení objemu podpory a rozšíření řešení projektů zaměřených na boj proti této či obdobné budoucí zdravotní hrozbě, snížení jejich následků či ke zlepšení prevence.

Příjem žádostí:

 • Doba trvání Programu je stanovena na 1. 1. 2016 – 31. 12. 2022. 
  • Žádosti o rozšíření řešení projektů a navýšení objemu podpory lze zasílat nejpozději do 30. června 2020 (program TRIO zaměřený na COVID-19).

Příjemci podpory:

 • Uchazeči o podporu na projekt podle zákona mohou být podniky – právnické i fyzické osoby, které podle Přílohy 1 Nařízení Komise vykonávají hospodářskou činnost a které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Uchazečem může být též subjekt se statutem výzkumné organizace, musí ovšem v navrhovaném projektu vystupovat jako podnik, tj. prokázat schopnost spolufinancovat řešení projektu z neveřejných zdrojů, doložit zajištění implementace výsledků do praxe a z hlediska míry veřejné podpory vystupovat jako podnik.
 • Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a dále výzkumné organizace – právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace podle zákona, Nařízení Komise a podle Rámce. Posouzení, zda naplňuje definiční znaky výzkumné organizace, bude poskytovatel provádět u každého subjektu individuálně při hodnocení návrhu projektu.

Typy podporovaných projektů:

 • V Programu budou podporovány projekty zaměřené zejména na následující KETs: 
  • Fotonika.
  • Mikro- a nanoelektronika.
  • Nanotechnologie.
  • Průmyslové biotechnologie.
  • Pokročilé materiály.
  • Pokročilé výrobní technologie.
 • Projekty v odvětví zdravotnické techniky a dalších medicínských aplikací, tak o projekty v jiných odvětvích podnikání, zaměřené na vývoj takových aplikovaných výsledků, které sníží rizika šíření nakažlivých onemocnění pro obyvatele.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše účelové podpory jednoho projektu v Programu je stanovena na 20 mil. Kč.
 • Intenzita podpory celkově na projekt (tj. v součtu za všechny účastníky) může dosáhnout v souladu s Programem nanejvýše 80 % celkových uznaných nákladů.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru