Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MPO – Program COVID III – ČMZRB

agreement-3489902__340
Share Button

Cílem programu je podpořit prostřednictvím záruk k provozním bankovním úvěrům podnikatele do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2 (resp. onemocněním s označením COVID-19, které tento koronavirus způsobuje) a souvisejících preventivních opatření.

Příjem žádostí:

 • Platnost programu: bylo prodlouženo období, do kdy lze uplatnit plnění ze státní záruky, a to až do 30. dubna 2026, namísto původního 30. června 2024.

Příjemci podpory:

 • Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Typy podporovaných aktivit:

 • Transakce musí představovat úvěrové financování provozních výdajů konečných příjemců, kteří mají oprávnění k podnikání na území České republiky.
 • Podporované ekonomické činnosti:
  • SEKCE A – ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ.
  • SEKCE B – TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ.
  • SEKCE C – ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL.
  • SEKCE D – VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU.
  • SEKCE E – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI.
  • SEKCE F – STAVEBNICTVÍ.
  • SEKCE G – VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL.
  • SEKCE H – DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ.
  • SEKCE I – UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ.
  • SEKCE J – INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI.
  • SEKCE M – PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI.
  • SEKCE N – ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI.
  • SEKCE P – VZDĚLÁVÁNÍ.
  • SEKCE Q – ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE.
  • SEKCE R – KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI.
  • SEKCE S – OSTATNÍ ČINNOSTI.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB Zprostředkovateli za Portfolio Transakcí Konečných příjemců, přičemž výše Dluhového financování v rámci Transakce nepřesáhne částku 50 mil. Kč dle podmínek Dočasného rámce.
 • Transakce musí splňovat následující podmínky:
  • a) podniky do 250 zaměstnanců
   • provozní úvěr až do výše 90 % jistiny Dluhového financování,
   • výhradně na způsobilé výdaje podle bodu 4.3.,
   • délka ručení: maximálně 3 roky od data podpisu Transakce.
  • b) podniky od 250 do 500 zaměstnanců
   • provozní úvěr až do výše 80 % jistiny Dluhového financování,
   • výhradně na způsobilé výdaje podle bodu 4.3. ,
   • délka ručení: maximálně 3 roky od data podpisu Transakce.
 • Sjednaná splatnost úvěru nesmí nastat dříve jak 1. ledna 2021 s výjimkou úvěrů sjednaných na dobu neurčitou, kde ale rovněž nesmí dojít ke splacení úvěru do tohoto data.

Specifika a omezení:

 • Transakce musí plnit následující kritéria:
  • a) Transakce byla uzavřena v období mezi 18. 5. 2020 až 31. 12. 2020 včetně,
  • b) maximální výše jistiny přislíbené k čerpání nepřesáhne 50 000 000 Kč,
  • c) maximální výše jistiny přislíbené k čerpání nepřesáhne:
   • i. dvojnásobek ročních mzdových nákladů Konečného příjemce (včetně nákladů na sociální zabezpečení, jakož i nákladů na zaměstnance, kteří pro závod pracují, ale jsou na výplatní listině dodavatelů) za rok 2019 nebo za poslední dostupný rok. V případě Konečného příjemce – právnické osoby, které byl založen 1. ledna 2019 nebo později, nesmí maximální výše úvěru překročit odhadované roční mzdové náklady za první dva roky jeho činnosti; nebo
   • ii. 25 % celkového obratu Konečného příjemce v roce 2019.
  • přičemž s náležitým odůvodněním a na základě čestného prohlášení Konečného příjemce o jeho potřebách v oblasti likvidity lze maximální výši jistin úvěrů navýšit nad částky uvedené výše tak, aby úvěry pokryly potřebnou likviditu od okamžiku poskytnutí po nadcházejících dvanáct měsíců, s tím, že pokud je Konečný příjemce konečným příjemcem jakéhokoli jiného financování zařazeného do programu COVID III, maximální výše jistin přislíbených k čerpání v souhrnu nepřesáhne částku určenou podle odstavce b) a tohoto odstavce (c);
  • d) splatnost Transakce dohodnutá při sjednání Dluhového financování nebude stanovena dříve než 1. ledna 2021 (aniž by tím byla dotčena práva Zprostředkovatele z porušení povinností Konečného příjemce, včetně práva na zesplatnění Transakce).
 • Prodloužení termínu platnosti: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/podpora-a-ulevy-pro-podnikatele-a-zamestnance-180601/#podnikatele

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>