Přeskočit na obsah

MPO Výzva č. NPO 2/2022 — Komponenta 2.2.1 Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu

Dotace je určena na komplexní podporu revitalizace budov organizačních složek státu s cílem snížení konečné spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • Začátek podávání žádostí: 16. 11. 2022.
  • Ukončení podávání žádostí: 31. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Organizační složka státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena na komplexní podporu revitalizace budov organizačních složek státu s cílem snížení konečné spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů min. ve výši 30 %.
 • a) Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy;
 • b) Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn;
 • c) Realizace systémů využívajících odpadní teplo;
 • d) Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;
 • e) Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie;
 • f) Instalace solárně-termických kolektorů;
 • g) Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí např.: 
  • rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení,
  • opatření zlepšující prostorovou akustiku,
  • opatření zabraňující letnímu přehřívání,
  • zavádění efektivních systémů hospodaření s energií a technologií s vazbou na aktivní energetický management,
  • rekonstrukce předávacích stanic tepla.

Forma a výše podpory:

 • Alokace finančních prostředků na danou výzvu činí 2 893 000 000 Kč.
 • Podpora bude poskytována formou dotace až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů s maximální hranicí uznatelných nákladů ve výši 16 500 Kč/GJ úspory primární energie.

Specifika a omezení:

 • Žadatel/Příjemce dotace zajistí udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení.
 • Realizace investiční akce nejpozději do 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru