Přeskočit na obsah

MPSV — Dotační titul Rodina

Cílem dotačního programu je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, v jejich výchově a při slaďování práce a rodiny, a napomáhat při předcházení rizikových situací v rodině, řešit krizové situace v rodině a to včetně domácího násilí, týrání a zneužívání dětí.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o dotaci lze podávat nejpozději od 26. září 2022 do 20. října 2022.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace: 
  • obecně prospěšné společnosti,
  • registrované církve,
  • spolky,
  • ústavy,
  • nadace.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační oblast I. Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství. 
  • Hlavním cílem tohoto dotačního programu je posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy a partnerství, poskytnout nebo zprostředkovat komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout v ohrožení, předcházet vzniku tohoto ohrožení nebo dysfunkčnosti/nestabilitě rodin s dětmi. Podporovány budou především aktivity směřující k předcházení negativních jevů v celé rodině. Aktivity jsou otevřené všem rodičům, dětem, partnerům a širší rodině. Aktivity tedy nejsou cílené na jednu úzce vymezenou skupinu rodin (rodiče navštěvující určité zařízení, rodiče z jedné sociální vrstvy apod.).
 • Dotační oblast II. Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti SPOD. 
  • Cílem dotační oblasti je podporovat práci s ohroženými dětmi a rodinami. Aktivity jsou zaměřené především na rozvoj metod přímé práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Jedná se o děti a rodiny, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana dětí dle § 6, případně § 10 nebo § 11 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Veškeré aktivity v této oblasti musí probíhat ve spolupráci s příslušným orgánem SPOD (výjimku tvoří aktivity pro náhradní rodiny, které nečerpají podporu jako rodiny pěstounské na základě uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, dále biologické děti náhradních rodičů).
 • Podpora pro zastřešující organizace, které metodicky podporují či vedou NNO poskytující služby v oblasti podpory rodiny. 
  • Tato podpora je prioritně zaměřena na NNO, které v rámci dotačního řízení (obou dotačních oblastí) na podporu rodiny působí jako tzv. zastřešující organizace.

Forma a výše podpory:

 • Dotaci lze poskytnout maximálně do výše 80 % rozpočtovaných výdajů na schválený projekt.
 • Dotační komise na základě hodnocení projedná a rozhodne o výběru a podpoře jednotlivých žádostí a doporučí schválení náměstkovi pro řízení sekce MPSV.

Specifika a omezení:

 • Přidělená dotace za rok 2023 musí být řádně vyúčtována k 31. prosinci 2023, přičemž formulář vyúčtování musí být vyplněn prostřednictvím internetové aplikace OK služby – rodina nejpozději do 15. února 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru