Přeskočit na obsah

MPSV — Dotační titul Rodina

Cílem dotačního programu je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, v jejich výchově a při slaďování práce a rodiny, a napomáhat při předcházení rizikových situací v rodině, řešit krizové situace v rodině a to včetně domácího násilí, týrání a zneužívání dětí.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o dotaci lze podávat nejpozději od 2. října 2023 do 23. října 2023.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace: 
  • obecně prospěšné společnosti,
  • registrované církve,
  • spolky,
  • ústavy,
  • nadace.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační oblast I. Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství.
  • Hlavním cílem tohoto dotačního programu je posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy a partnerství, poskytnout nebo zprostředkovat komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout v ohrožení, předcházet vzniku tohoto ohrožení nebo dysfunkčnosti/nestabilitě rodin s dětmi. Podporovány budou především aktivity směřující k předcházení negativních jevů v celé rodině. Aktivity jsou otevřené všem rodičům, dětem, partnerům a širší rodině. Aktivity tedy nejsou cílené na jednu úzce vymezenou skupinu rodin (rodiče navštěvující určité zařízení, rodiče z jedné sociální vrstvy apod.).
 • Dotační oblast II. Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti SPOD.
  • Cílem dotační oblasti je podporovat práci s ohroženými dětmi a rodinami. Aktivity jsou zaměřené především na rozvoj metod přímé práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Jedná se o děti a rodiny, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana dětí
   dle § 6, případně § 10 nebo § 11 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré aktivity v této oblasti musí probíhat ve spolupráci s příslušným orgánem SPOD (výjimku tvoří aktivity pro náhradní rodiny nad rámec povinného poskytování pomoci a podpory finančně krytého ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče). Jedná se o aktivity navazující na činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí a poskytovatelů sociálních služeb.

Forma a výše podpory:

 • Dotaci lze poskytnout maximálně do výše 80 % rozpočtovaných výdajů na schválený projekt.
 • Dotační komise na základě hodnocení projedná a rozhodne o výběru a podpoře jednotlivých žádostí a doporučí schválení náměstkovi pro řízení sekce MPSV.

Specifika a omezení:

 • Přidělená dotace za rok 2024 musí být řádně finančně vypořádána a vyúčtována podle stavu nákladů k 31. prosinci 2024, přičemž formulář vyúčtování musí být vyplněn prostřednictvím internetové aplikace OK služby – rodina nejpozději do 15. února 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru