Přeskočit na obsah

MPSV — NPO — Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi pro zastřešující subjekty“

Dotace na podporu rozvoje dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností a Průmyslu 4.0 a rozvinout stranu nabídky i stimulovat stranu poptávky po dalším vzdělávání. Jde zejména o zvýšení odborné úrovně znalostí a digitálních dovedností a kompetencí pracovníků a o soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s dynamicky se měnícími požadavky trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 11. 2023 ve 14:00 hod. do 22. 12. 2023 ve 14:00 hod.
 • Prodloužení finálního termínu pro předkládání žádostí o podporu z 12. 1. 2024 na 31. 1. 2024

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli pro danou výzvu jsou zastřešující profesní a podnikatelská sdružení, přičemž podpora v rámci této výzvy je primárně zaměřena na MSP a OSVČ.
 • Obecně může oprávněným žadatelem být pouze:
  • osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ),
  • Zaměstnavatelské a odborové svazy, Sdružení podniků, Zájmová sdružení právnických osob, Spolky, Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky, Profesní komory, Svazy výrobních a spotřebních družstev, Družstva, Sdružení obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva má za cíl podpořit systémový rozvoj dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (dále jen „IT“) a Průmyslu 4.0 a rozvinout stranu nabídky i stimulovat stranu poptávky po dalším vzdělávání. Jde zejména o zvýšení odborné úrovně znalostí a digitálních dovedností a kompetencí pracovníků a o soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s dynamicky se měnícími požadavky trhu práce.
 • Podpora bude zaměřena na zastřešující profesní a podnikatelská sdružení a sdružení obcí (bližší vymezení cílových skupin a žadatelů viz v kapitole 3.4 Cílové skupiny a 3.5 Vymezení žadatelů o podporu). Podporované aktivity budou zaměřeny na získání a rozvoj digitálních kompetencí a kompetencí vyžadovaných digitalizovanou společností. Součástí podporovaných aktivit bude také příspěvek na refundaci osobních nákladů zaměstnavatele na účast osoby (zaměstnance) na kurzech digitálního vzdělávání, resp. na dalším profesním vzdělávání (tzv. mzdový příspěvek).
 • Podpora získání digitálních dovedností zaměstnanců jak v oblasti IT, tak Průmyslu 4.0 posiluje možnosti zaměstnanců adaptovat se na měnící se podmínky na trhu práce, na straně druhé přispívá k rozvoji konkurenceschopnosti českého hospodářství, včetně vytváření kvalitních pracovních míst.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy je 1 mld. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 25 000 000 CZK.
 • Podpora bude poskytnuta a proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem v žádosti o platbu (předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu z prostředků příjemce).

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí k datu vyhlášení výzvy prokazatelně existovat minimálně dva roky.
 • Cílové území: Území České republiky, včetně území hl. m. Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru