Přeskočit na obsah

MPSV — Výzva Národního plánu obnovy — Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb

Dotace pro ambulantní a terénní služby sociální péče, kde bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 4. 2023 do 15. 11. 2023 v 16. 00 hod.
 • Je prodloužen termín pro příjem žádostí o podporu předkládaných do výzvy č. 31_22_043 s názvem Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb do 28. 6. 2024

Příjemci podpory:

 • Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
 • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jimi zřizované organizace,
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec dle § 35a zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve kterých má územní samosprávný celek 100% podíl,
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj dle § 14 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ve kterých má územní samosprávný celek 100% podíl,
 • Další právnické osoby, které může zakládat nebo zřizovat hl. město Praha nebo městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v nichž má hl. město nebo městská část 100% podíl,
 • Organizační složky státu (dále jen OSS) a jimi zřizované příspěvkové organizace (dále jen PO OSS),
 • Spolky a pobočné spolky dle § 214–302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že v případě pobočného spolku musí podmínky výzvy plnit i hlavní spolek,
 • Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
 • Ústavy dle § 402–418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
 • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
 • Nadace (§ 306–393) a nadační fondy (§ 394–401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zakladatelem a členem statutárních orgánů výše uvedených nestátních neziskových organizací (tj. spolku, pobočného spolku obecně prospěšné společnosti, ústavu, nadace a nadačního fondu) nesmí být podnikatelský subjekt (obchodní společnost– s.r.o., a.s. apod.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Pro ambulantní a terénní služby sociální péče, kde bude podporován nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.
 • Podporovanými aktivitami jsou:
  • nákup nemovitostí včetně pozemků,
  • výstavba, rekonstrukce a úpravy zázemí pro poskytování ambulantní či terénní služby sociální péče.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je v případě projektů oprávněných žadatelů spadajících do tzv. neziskového sektoru (spolek a pobočný spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církev, církevní organizace či církevní právnická osoba, nadace, nadační fond) poskytována ve výši 1 mil. – 30 mil. Kč vč. DPH.
 • V případě projektů oprávněných žadatelů spadajících do tzv. veřejného sektoru je podpora poskytována ve výši 1 mil. – 30 mil. Kč bez DPH.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 10. 2025.
 • Cílové území: Území České republiky, včetně území hl. m. Prahy.
 • Udržitelnost projektu realizovaného v rámci této Výzvy je 10 let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru