Přeskočit na obsah

MŠMT — Dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol

Dotace podporu aktivit v oblasti vzdělávání, rozvoje vědomostí a dovedností žáků v zájmovém a neformálním vzdělávání, které přesahují rámec příslušného stupně vzdělávání žáka a jsou zaměřeny zejména na přírodovědné a technické obory a přispívají k rozvoji nadaných žáků základních a středních škol včetně nadaných žáků cizinců.

Příjem žádosti:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 18. 1. 2021.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace:
 • spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, jejichž předmětem činnosti je podpora nadaných dětí a mládeže, veřejná výzkumná instituce, právnické osoby vykonávající činnost vysoké školy bez ohledu na její právní formu či na jejího zřizovatele, právnické osoby vykonávající činnost střediska volného času zapsaného ve školském rejstříku všech zřizovatelů.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Podpořit vznik nových zájmových a neformálních vzdělávacích aktivit s vysokou odbornou úrovní zacílených na rozvoj nových metod a forem vzdělávání a reagujících na aktuální vývoj technologií (např. v oblasti digitálního vzdělávání a informatického myšlení), včetně možnosti jejich uplatnění v distančním vzdělávání, které budou připravovat budoucí pracovníky pro zvládnutí nových technologií;

 • b) posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů;
 • c)  propojit vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech zejména v technických a přírodovědných oborech a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných oborech;
 • d) posílit roli propojení školních, zájmových a neformálních vzdělávacích aktivit mezi jednotlivými druhy škol, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků;
 • e)  všestranně využít personální a materiální zázemí vysokých škol, výzkumných pracovišť včetně propojení s praxí pro rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání žáků;
 • f)  propojit nabídku aktivit pro nadané žáky s činností krajských sítí podpory nadání tím, že se zvýší nabídka pro nadané žáky v krajích.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 15 000 000 Kč.
 • Dotace je určena na financování zájmového a neformálního vzdělávání souvisejícího se vzděláváním žáků ve věku 11 — 20 let.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti. V odůvodněných případech může ministerstvo rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 90 % rozpočtových nákladů.
 • V případě, že žadatel žádá o dotaci o více než 70 % celkových nákladů projektu, musí být v žádosti řádné zdůvodnění.
 • Maximální výše dotace, kterou může žadatel z tohoto programu na jeden projekt obdržet, je 1 mil. Kč.
 • Maximální výše sazby pro finanční odměny lektorům hrazené z dotace může činit 500 Kč/hod.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru