Přeskočit na obsah

MŠMT — Dotace na podporu projektů výzkumu, vývoje a inovací v programu EUROSTARS‑3 (6. výzva) s dobou řešení  2024–2027 (Výzva 7D241)

Dotace  na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v programu Eurostars‑3.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace končí dne 20. července 2024.

Příjemci podpory:

  • Oprávněným žadatelem o dotaci je malý nebo střední podnik ve smyslu Přílohy I. čl. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, Úřední věstník Evropské unie L 187, 26. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, který podal se svým zahraničním partnerem/partnery projekt do 6. výzvy Eurostars‑3 a s tímto projektem uspěl v mezinárodním hodnocení.
  • Dalším projektovým partnerem je malý nebo střední podnik nebo výzkumná organizace ve smyslu čl. 2 bod 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, přičemž další projektový partner byl rovněž jmenovitě uveden v projektu do 6. výzvy Eurostars‑3, který uspěl v mezinárodním hodnocení.

Typy podporovaných aktivit:

  • Národní Výzva 7D241 je určena českým subjektům, které podaly se svými zahraničními partnery projekt do 6. výzvy programu Eurostars‑3 a s tímto projektem uspěly v mezinárodním hodnocení.
  • Věcným zaměřením Výzvy 7D241 je poskytnutí národní podpory českým subjektům, které sestavily mezinárodní partnerství, podaly návrhy výzkumných projektů určeného zaměření a v určené kategorii výzkumu, vývoje a inovací do 6. výzvy v programu Eurostars‑3 a v mezinárodním hodnocení programu prokazatelně uspěly.

Forma a výše podpory:

  • Výše finančních prostředků určená na realizaci Výzvy 7D241 činí maximálně 1 440 000 EUR.
  • Výše celkových nákladů projektu (české strany) a nákladů projektu v jednotlivých kalendářních letech plně odpovídá analogickým údajům v projektu, na němž žadatel participuje, a který uspěl v 6. výzvě programu Eurostars‑3.

Specifika a omezení:

  • Lhůta pro naplnění účelu dotace je následující – ukončení projektu max. do 30. 6. 2027. 
  • Projekt bude zahájen nejdříve 1. 7. 2024; doba řešení projektu je max. 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru