Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MŠMT – Dotace nestátním neziskovým organizacím „Podpora školního stravování žáků základních škol“

school-2934976__340
Share Button

Cílem výzvy je podpora školního stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci, a umožnit zlepšení podmínek pro řádný průběh povinné školní docházky těchto žáků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. prosince 2020.

Příjemci podpory:

 • a) Spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 • b) nadace nebo nadačního fond podle občanského zákoníku,
 • c) ústav podle občanského zákoníku,
 • d) obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně  a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • e) účelové zařízení registrované církve nebo náboženské společnosti zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora školního stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci, a umožnit zlepšení podmínek pro řádný průběh povinné školní docházky těchto žáků.
 • Prostředkem k dosažení cíle je podpora spolupráce ministerstva, právnických osob vykonávajících činnost základních škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, právnických osob vykonávajících činnost zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení a nestátních neziskových organizací, které se ve své hlavní činnosti zaměřují na aktivity zaměřené na sociální pomoc rodinám v nepříznivé finanční situaci.
 • Dotaci lze použít na způsobilé výdaje:
  • a) prokazatelné nemateriální náklady nezbytné pro realizaci projektu, a to pouze na účely uvedené v odst. 2.2,
  • b) osobní náklady v souladu s odst. 2.3 (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za práce provedené v rámci realizace projektu osobám, se kterými příjemce dotace uzavírá pracovní smlouvu nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů; konkrétní výše dotace na osobní náklady se stanoví s přihlédnutím k úrovni platu za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikováno nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
  • c) prokazatelné materiální a nemateriální náklady spojené s realizací projektu, a to v souladu s odst. 2.3,
  • d) příjemce je oprávněn z dotace hradit DPH za předpokladu, že nemá dle § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nárok na odpočet této daně.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy je 60 mil. Kč.
 • Dotaci z prostředků státního rozpočtu lze poskytnout maximálně do výše 70 % celkových nákladů projektu.
 • Dotace bude příjemcům (žadatelům) poskytována podle pořadí jejich úspěšnosti ve výši zpravidla 100 % požadované dotace až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných na výzvu.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být uskutečněn v období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. V případě, že je projekt plánován jako víceletý, je nutno předložit celý projekt včetně rozpočtu dle jednotlivých let a samostatně popsat a přesně vyčíslit část, která bude realizována v roce 2021. O případnou dotaci na další roky u víceletého projektu musí žadatel pro následující kalendářní rok znovu požádat, což nezakládá žadateli o dotaci právní nárok na poskytnutí dotace v následujících letech.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>