Přeskočit na obsah

MŠMT — Dotace z Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí

Dotace na  pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 4. 2022.

Příjemci podpory:

 • a) Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení, jejímž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí,
 • b) právnická osoba vykonávající činnost základní školy, s výjimkou základní školy při zdravotnickém zařízení, jejímž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, která: 
  • i. deklaruje1 svůj záměr zahájit výuku dle školního vzdělávacího programu upraveného dle revidovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, od 1. 9. 2022,
  • ii. zahájila2 výuku dle školního vzdělávacího programu upraveného dle RVP ZV od 1. 9. 2021.
 • c) právnická osoba vykonávající činnost střední školy, která vzdělává žáky v oborech vzdělávání 79–41‑K/81 Gymnázium, 79–41‑K/61 Gymnázium, 79–41‑K/41 Gymnázium, 79–42‑K/81 Gymnázium se sportovní přípravou, 79–42‑K/61 Gymnázium se sportovní přípravou, 79–42‑K/41 Gymnázium se sportovní přípravou a 79–43‑K/61 Dvojjazyčné gymnázium, jejímž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, a která: 
  • i. deklaruje3 svůj záměr zahájit výuku dle školního vzdělávacího programu upraveného dle revidovaného Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia,  gymnázia se sportovní přípravou nebo dvojjazyčná gymnázia  od 1. 9. 2022.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel dotace:
 • Účelem dotace pro mateřské školy je pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.
 • Mezi učební pomůcky pro mateřské školy patří například: 
  • Robotické a programovatelné digitální učební pomůcky, např. roboti, robotické stavebnice.
  • Digitální zařízení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), např. pomůcky pro alternativní ovládaní počítače, software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování obrazu na displeji, automatické čtení textu, čtečky pro osoby se zrakovým postižením apod.
  • Zařízení pro tzv. unplugged aktivity rozvíjející informatické myšlení a digitální kompetence.
  • Softwarové vybavení, tj. licence nebo on-line aplikace, které zabezpečují nebo jsou využitelné pro vzdělávání či slouží jako prostředek ke vzdělávání, např. výukový software, operační systém či aplikace nebo části aplikací nad rámec volně dostupného základu.
  • Základní digitální zařízení jako notebooky, ultrabooky, chromebooky, tablety, chytré mobilní telefony apod. včetně příslušenství (nabíjecí boxy, obaly apod.) softwarového vybavení.
  • Příslušenství k základním digitálním zařízením (např. webkamery, myši, sluchátka, klávesnice, obaly apod.)
 • Účelem dotace pro základní školy a gymnázia je pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.
 • Základní školy a gymnázia jsou oprávněny pořídit takové digitální technologie jako digitální učební pomůcky, které podpoří vzdělávání podle RVP ZV, RVP G, RVP GSP či RVP DG. Přednostní je však pořízení pokročilých digitálních učebních pomůcek. Mezi pokročilé digitální učební pomůcky pro základní školy a gymnázia patří například: 
  • 3D tiskárny a 3D pera.
  • Zařízení pro využití rozšířené nebo virtuální reality.
  • Zařízení spadající do kategorie „Internet věcí“ (Internet of Things, IoT) a badatelská technika, vč. čidel a mikroskopů.
  • Geolokační technika.
  • Robotické a programovatelné učební pomůcky, např. roboti, robotické stavebnice.
  • Snímací zařízení jako skenery pro využití virtuální/rozšířené reality, vizualizéry, fotoaparáty, kamery apod.
  • Digitální technologie pro žáky se SVP, např. pomůcky pro alternativní ovládaní počítače, software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování obrazu na displeji, automatické čtení textu, čtečky pro osoby se zrakovým postižením apod.
  • Softwarové vybavení, tj. licence nebo on-line aplikace, které zabezpečují nebo jsou využitelné pro vzdělávání či slouží jako prostředek ke vzdělávání, např. výukový software, operační systém či aplikace nebo části aplikací nad rámec volně dostupného základu.
 • Dotaci lze v odůvodněných případech použít i za účelem pořízení základních digitálních zařízení, např. notebooky, ultrabooky, chromebooky, tablety, mobilní telefony apod. včetně příslušenství, tj. nabíjecí boxy, obaly apod.

Forma a výše podpory:

 • Na Výzvu je alokována částka 39 888 500 Kč.
 • Pro mateřské školy: 
  • Maximální výše dotace se pro jednotlivé žadatele určí jako součin počtu učitelů přepočtených na plný úvazek a výše dotace na učitele. 
   • Počet učitelů školy se určí z vykázaného stavu ve výkazu R13-01 o ředitelství škol ke dni 30. 9. 2021, oddíl X. Učitelé celkem. V případě mateřských škol, které mají jako svou součást i mateřskou školu při zdravotnickém zařízení, se od počtu učitelů odečtou úvazky učitelů působících v mateřské škole při zdravotnickém zařízení. o Výše dotace na učitele (přepočteného na plný úvazek) je 8 000 Kč.
 • Pro základní školy a gymnázia: 
  • Maximální výše dotace pro jednotlivé žadatele se určí jako součin počtu žáků a výše dotace na 1 žáka v denní formě vzdělávání. o Počet žáků se určí z vykázaného stavu ke dni 30. 9. 2021 z výkazu: 
   • i. M3 o základní škole, oddílu III (Třídy a žáci podle ročníků – běžné třídy) a IIIA (Třídy a žáci podle ročníků – speciální třídy). Nezapočítávají se žáci vzdělávaní podle § 38 a 41 školského zákona.
   • ii. M8 o střední škole – gymnázia, oddílu VII (Žáci vzdělávající se v denní formě vzdělávání a v ostatních formách vzdělávání podle oborů a ročníků (bez rekvalifikačního studia)). Započítávají se pouze žáci v denní formě vzdělávání. Nezapočítávají se žáci vzdělávaní podle § 38 a 41 školského zákona. o Výše dotace na žáka v denní formě vzdělávání je 1 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na náklady vzniklé v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru