Přeskočit na obsah

MŠMT — Dotace ze státního rozpočtu na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních

Dotace na podporu realizace programů všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového chování pro děti, žáky, studenty, realizaci programů v oblasti duševního zdraví určených pro žáky, vzdělávání pedagogických pracovníků a také budoucích pedagogů v oblasti primární prevence rizikového chování, vzdělávání pedagogických pracovníků a také budoucích pedagogů v oblasti duševního zdraví, a dále na podporu krizových intervenčních týmů.

Příjem žádostí:

 • Žádost musí být podána nejpozději do 5. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem v oblasti individuálních projektů je žadatel poskytující vzdělávací program a aktivity dle bodu 2.1. a 2.2. v této právní formě: 
  • spolek, ústav, nadace nebo nadační fond, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrované církví a náboženskými společnostmi, právnická osoba vykonávající činnost školského poradenského zařízení, příspěvkové organizace krajů, vysoká škola.
 • Oprávněným žadatelem pro oblast krajských projektů je:
  kraj, včetně hl. m. Praha, příspěvková organizace kraje se souhlasem kraje.
 • Žadatel (pro oblast individuálních i krajských projektů) musí v době podání žádosti existovat minimálně dva roky a v tomto období prokazatelně fungovat a realizovat obdobné aktivity (v rozsahu i tematicky), na které žádá dotaci.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na podporu realizace programů všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového chování pro děti, žáky, studenty, realizaci programů v oblasti duševního zdraví určených pro žáky, vzdělávání pedagogických pracovníků a také budoucích pedagogů v oblasti primární prevence rizikového chování, vzdělávání pedagogických pracovníků a také budoucích pedagogů v oblasti duševního zdraví, a dále na podporu krizových intervenčních týmů, a to v následujících třech tématech podpory: 
  • Vzdělávání.
  • Preventivní programy.
  • Krizové intervenční týmy.

Forma a výše podpory:

 • Celková předpokládaná alokace výzvy činí 35 846 100 Kč, z toho: 
  • Individuální projekty 28 846 100 Kč,
  • Krajské projekty 7 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace, která bude žadateli poskytnuta, bude ve výši 100 000 Kč, maximální výše dotace, která bude žadateli poskytnuta, bude ve výši 3 000 000 Kč. Pokud požadovaná částka nedosáhne dolní hranice, nebo bude požadovaná částka dotace vyšší než stanovená maximální výše dotace, bude postupováno dle čl. 14.
 • Dotace, která bude poskytnuta pro aktivity projektů žadatelů poskytujících školám program specifické primární prevence rizikového chování a v oblasti duševního zdraví pro děti, žáky a studenty musí naplňovat znaky efektivní primární prevence. Mimo jiné musí být splněny minimálně 2 vstupy do jedné třídy/skupiny za rok.
  Zároveň platí níže uvedené limity:
  • Lektorné pro všeobecnou prevenci — max. 400 Kč/vyučovací hodina/osoba,
  • Lektorné pro selektivní a indikovanou prevenci – max. 800 Kč/vyučovací hodina/osoba,
  • Supervize (supervizor se supervizním výcvikem) max. 1 500 Kč/hodina,
  • Vzdělávání krajských školských koordinátorů prevence v max. celkové výši 8 000 Kč/osoba/krajský projekt (např. konference, vzdělávací kurzy, supervize).

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince 2024 s tím, že tyto náklady mohou být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2025. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání rozhodnutí, a které
  prokazatelně souvisí s účelem dotace vymezeným rozhodnutím na rok 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru