Přeskočit na obsah

MŠMT — Dotace ze státního rozpočtu na podporu projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu Digital Europe Programme, výzvě DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-GENOME

Dotace na podporu projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu Digital Europe Programme, výzvě DIGITAL2023-CLOUD-AI-04-GENOME.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 6. 2024 do 90 dnů po uzavření grantové smlouvy (nejdéle do 31. 12. 2024).

Příjemci podpory:

  • Výzkumná organizace ve smyslu bodu 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem („Nařízení Komise (EU) č. 651/2014“)sídlící v ČR, která podala samostatně nebo jako součást konsorcia projekt do výzvy DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04- GENOME a tento projekt uspěl v mezinárodním hodnocení.

Typy podporovaných aktivit:

  • Věcným zaměřením Výzvy je poskytnutí národní podpory českým subjektům, které uspěly ve výzvě DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-GENOME (Genome of Europe) vyhlášené v rámci programu Digital Europe Programme a otevřené od 11. 5. 2023 do 22. 11. 2023. Dotace je určená na pokrytí národní části financování projektů, které byly ve výzvě DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-GENOME vybrány k financování Evropskou komisí, obdržely finanční podíl od Evropské komise a účastní se jich české subjekty ať již samostatně nebo v konsorciu na národní či mezinárodní bázi.

Forma a výše podpory:

  • Výše finančních prostředků určená na realizaci Výzvy činí 1 000 000 EUR, tj. 24 770 000 Kč s omezením 300 000 EUR/rok, tj. 7 431 000 Kč/rok.
  • Maximální výše dotace na projekt a jednotlivé kalendářní roky musí odpovídat celkové výši nákladů na projekt a členění na kalendářní roky v projektu žadatele, který uspěl ve výzvě DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-GENOME. Není-li v projektu členění finančních prostředků na jednotlivé kalendářní roky, zvolí si jej žadatel tak, aby dodržel podmínky výzvy DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-GENOME, resp. grantové smlouvy, a to zejména co se týče poměru národního a mezinárodního financování.

Specifika a omezení:

  • Příjemce předkládá jako podklad pro kontrolu průběžnou zprávu (po konci druhého kalendářního (!) roku řešení projektu) a závěrečnou zprávu (po ukončení projektu). Detailní požadavky a termíny budou upraveny v Rozhodnutí, popř. zveřejněny na webových stránkách MŠMT.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru