Přeskočit na obsah

MŠMT — Dotační program pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit školní stravování žáků a žákyň základních škol, umožnit zlepšení podmínek pro řádný průběh povinné školní docházky žáků základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobé nepříznivé finanční situaci; navázat a podpořit spolupráci ministerstva, právnických osob vykonávajících činnost základních škol zapsaných, právnických osob vykonávajících činnost zařízení školního stravování a nestátních neziskových organizací.

Příjem žádosti:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 20. prosince 2019.

Příjemci podpory:

 • Spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Nadace nebo nadační fond podle občanského zákoníku.
 • Ústav podle občanského zákoníku.
 • Obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Účelové zařízení registrované církve nebo náboženské společnosti zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpořit školní stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci.
 • Umožnit zlepšení podmínek pro řádný průběh povinné školní docházky žáků základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci.
 • podpora spolupráce ministerstva, právnických osob vykonávajících činnost základních škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, právnických osob vykonávajících činnost zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení a nestátních neziskových organizací, které se ve své hlavní činnosti zaměřují na aktivity zaměřené na sociální pomoc rodinám v nepříznivé sociální situaci.

Forma a výše podpory:

 • Ministerstvo vyčlenilo pro tuto výzvu 60 mil. Kč.
 • Dotace NNO bude poskytnuta zpravidla do 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti. V odůvodněných případech může ministerstvo rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí být realizátorem projektu. Služby a výkony spojené s realizací projektu mohou zajišťovat i jiné osoby, pokud s žadatelem uzavřely smlouvu a je tato forma spolupráce uvedena v předkládaném projektu.
 • V rámci dotačního programu lze podpořit pouze žáky, kteří jsou a) žáky základních škol bez ohledu na zřizovatele v případě, že základní vzdělávání v této škole není poskytováno za úplatu, a b) jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci.
 • Žáka lze podpořit z dotačního programu pouze v případě, že mu byla prominuta nebo snížena úplata za školní stravování podle § 123 odst. 4 školského zákona.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru