Přeskočit na obsah

MŠMT – Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dotace je určena na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 12. února 2021.

Příjemci podpory:

 • Výzkumná organizace,
  • 1. která je veřejnou vysokou školou nebo soukromou vysokou školou,
  • 2. způsobem podle § 33a zákona č. 130/2002 Sb. prokázala ministerstvu naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie1 ,
  • 3. byla kompletně zhodnocena podle Metodiky 2017+6 v roce 2020.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.
 • Dlouhodobým koncepčním rozvojem výzkumné organizace se rozumí nezávislé provádění základního výzkumu1 , aplikovaného výzkumu2 , veřejné šíření výsledků těchto činností na nevýlučném a nediskriminačním základě nebo transfer znalostí3 , pokud se veškerý zisk z transferu znalostí znovu investuje do primárních činností výzkumné organizace4 , a činnosti s tím bezprostředně související.
 • Dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace není státní podporou ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a je určena výlučně k financování nehospodářských činností.

Forma a výše podpory:

 • Výše finančních prostředků určená na realizaci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace na stabilizační část institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na roky 2021–2025 činí 32 633 402 675 Kč, tj. ročně 6 526 680 535 Kč.
 • Výše dotace na stabilizační část institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace se stanoví na roky 2021–2025, přičemž výše roční dotace daného příjemce představuje 85 % výše institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, která mu byla ministerstvem poskytnuta v roce 20207 .

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze užít k úhradě způsobilých nákladů za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2025. Prostředky poskytnuté v daném kalendářním roce nelze převést do následujícího kalendářního roku, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak8 .

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru