Přeskočit na obsah

MŠMT — PODNĚT k podání žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu mzdové koheze na veřejných vysokých školách

Věcným záměrem Podnětu je poskytnout VVŠ další účelově určené finanční prostředky pro zlepšení podmínek odměňování na VVŠ.

Příjem žádostí:

 • Lhůty pro podání žádosti o poskytnutí příspěvku:
  • žádost 1 nebo žádost 2 musí být doručena nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto Podnětu. Rozhodným datem je termín, kdy byla žádost ministerstvu doručena;
  • žádost 3 mohou podat VVŠ, které předložily žádost 2 a předložily ministerstvu žádost o registraci jednotného předpisu, v termínu od 1. 9. do 30. 9. 2024.

Příjemci podpory:

 • Veřejná vysoká škola zřízená v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Uvedené prostředky budou použity na povinné aktivity:
  • a) analýza rozdílů v odměňování zaměstnanců na jednotlivých součástech VVŠ s cílem zjištění příčin neodůvodnitelných rozdílů,
  • b) kontrola vnitřního mzdového předpisu z hlediska splnění podmínek jednotného předpisu, případné zpracování úpravy,
  • c) návrh sady opatření k posílení mzdové koheze s nastavenými monitorovacími indikátory ke zmírnění některých dosavadních disproporcí stávajícího způsobu odměňování vybraných kategorií zaměstnanců na vybraných součástech VVŠ .
 • Dále lze prostředky použít na volitelné aktivity, zejména na:
  • odstupné při rozvázání pracovního poměru nadbytečných zaměstnanců,
  • případné úpravy informačních systémů pro sledování a vyhodnocování personální a mzdové oblasti,
  • vzdělávání zaměstnanců v oblasti mzdové politiky VVŠ.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše finančních prostředků určená na realizaci Podnětu činí 800 000 000 Kč.
 • Podpora bude poskytnuta formou příspěvku pouze v neinvestičních prostředcích.
 • Maximální výše podpory pro jednotlivé VVŠ je stanovena tak, že 50 % celkové částky je rozděleno podle podílu na ukazateli A a 50 % celkové částky je rozděleno podle podílu na ukazateli K v roce 2024.

Specifika a omezení:

 • Žádost 1 dále obsahuje prokázání existence vnitřního mzdového předpisu dle bodu 2 písm. a) (např. možno odkazem na veřejně dostupnou část internetové stránky žadatele) a projekt obsahující sadu opatření k posílení mzdové koheze s nastavenými monitorovacími indikátory.
 • Žádost 2 dále obsahuje závazek předložit žádost o registraci vnitřního mzdového předpisu odpovídajícího jednotnému předpisu do 30. 9. 2024 a projekt obsahující sadu opatření k posílení mzdové koheze s nastavenými monitorovacími indikátory.
 • Žádost 3 dále obsahuje identifikaci žádosti o registraci vnitřního mzdového předpisu odpovídajícího jednotnému předpisu.
 • Za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti odpovídá žadatel.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru